Generalforsamling 2014 – referat

Grundejerforeningen Reedtzholm.

Referat af ordinær generalforsamling 2014, søndag den 18. maj 2014, Smålandshavet, Karrebæksminde.

1. Valg af stemme-tællere

Formanden Claus Carstensen bød forsamlingen velkommen til generalforsamling 2014.

Der blev valgt tre stemmetæller: Birgitte Essendrup, RhV 117, Kurt Nielsen, Rhv 126 samt Susanne Parbst, Rhv 121.

2. Valg af dirigent

Jan Howardy blev valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og erklærede, at generalforsamlingen 2014 var indkaldt med det lovlige varsel og konstaterede, at der var fremmødt 49 medlemmer med 11 godkendte fuldmagter, i alt 60 stemmeberettigede.

3. Valg af referent

Sekretær Agnete Munck.

4. Bestyrelsens beretning.

Dirigenten gav derefter ordet til formanden Claus Carstensen, der takkede Jan Howardy for at han vil lede generalforsamlingen på trods af en nyligt overstået sygdomsperiode.

Derpå fremlagde formanden bestyrelsens mundtlige beretning om aktiviteterne i det forgangne år.

Grundejerforeningen har generelt været igennem et roligt år. Bestyrelsen har overordnet set to tilgange til sit arbejde:

1) Når medlemmer retter henvendelse til bestyrelsen vedrørende hjælp til kommunikation i forhold til naboer tager bestyrelsen initiativ.

2) Bestyrelsen tager selvstændigt initiativ omkring sikring og vedligeholdelse af grundejerforeningens fælles arealer.

Reedtzholmgården: Der er en gammel aftale med Reedtzholmsgården om udkørsel til stamvejen fra gården. Bestyrelsen har ikke været i stand til at inddrive penge fra gården.

Der har været tale om ombygning af vejområdet omkring bussens vendeplads. Der er ikke noget i gang omkring denne ombygning.

I engarealet er der fjernet rester efter stormen Bodil. Hybenroser er blevet fjernet, da arten breder sig uhæmmet.

Molokkerne: Det flisebelagte område ved molokkerne vil blive udvidet.

Der er generelt forbud mod at afbrænde haveaffald. Der er særlige regler for Skt. Hansbål i Næstved Kommune: http://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/scthans/Pages/sct_hans.aspx

Stamvejen-/stikveje: Entreprenørfirmet NCC har gennemgået vejene. Der er asfalt-slidlag nok tilbage på vejene. En efter-fyldning vil være tilstrækkelig i denne omgang.

Dige-udvalget under fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø:

Der er udfærdiget et forslag til et højvandsdige ved Lungshave og Enø, udarbejdet af Nielsen og Risager. Højvandsdiget forslås at strække sig fra Kanalen til starten af Reedtzholmvej. Det er et flot forslag, der nu er sendt videre til Næstved Kommune.

Fællesudvalget af Grundejerforeninger på Enø: Se referater på hjemmesiden.

Pumpelauget: Der er sket en udvidelse af pumpekapaciteten.

Vandværket: Kubikmeterprisen på vand er faldet til 9 kr. – Sker der ledningsbrud i et sommerhus, er der mulighed for reduktion i de forøgede udgifter til vand og aflednings-afgifter, såfremt det kan dokumenteres, at årsagen til det forøgede vandforbrug er brud på skjulte rør. Formanden opfordrer til at lukke for hovedvandhanen, når man forlader sommerhuset.

Fritidshusejernes Landsforening: Claus Carstensen og Agnete Munck deltog i fejring af Landsforeningens 40 år jubilæum samt dens generalforsamling i oktober 2013.

Det grønne udvalg: Der arbejdes på gennemgang af bevoksninger ud mod fællesarealet. Der vil komme henvendelser fra udvalget.

De tunge sager er de, der belaster bestyrelsen. Det er ubehageligt igen og igen at skulle konfrontere de få, der ikke følger reglerne. I hverdagen er det de konkrete medlemmer af bestyrelsen, der kan opleve at blive ”forfulgt”, selv om bestyrelsen løser de opgaver, der er udstukket af generalforsamlingen.

Et par tunge sager er overdraget til kommunen.

Efter den mundtlige beretning spurgte dirigenten forsamlingen, om der var kommentarer til formandens beretning.

RhV 51: Vendepladsen ved bus er aftalt med Næstved Kommune. Ligge der bøger fra før?

Formanden: Det er ikke alle bøger, der er gemt, så vi kan se hvad der er aftalt.

RhV 172: bor ved en vendeplads hvor der er huller uden for asfalten.

Formanden: Der opstår huller, når du kører i samme spor. Så kan man ikke lægge lidt grus ud for at fylde op selv?

RhV 172: Kunne foreningen ikke lægge grusbunker ud så man selv kan lægge grus på hullerne?

Formanden: Det kan være et forslag til næste års budget.

Dirigent: Punktet om grusbunker er et forslag til næste generalforsamling.

Dirigenten konstaterede derpå, at bestyrelsens beretning blev godkendt. Akklamation.

5. Revideret regnskab

Dirigenten gav ordet til foreningens kasserer Bjørn Terkelsen, der fremlagde regnskabet for 2013.

Regnskabet blev sat til debat. Der var ikke spørgsmål til regnskabet, der blev enstemmigt godkendt.

6. Forslag fra bestyrelsen

Dirigenten læste derpå forslag 1 om fjernelse af (ulovlige) overkørsler inden 2020 op:

“Armerede belægninger på fællesarealet: Det foreslås, at samtlige armerede
belægninger på fællesarealerne skal være fjernet senest 1. januar 2020. Efter denne dato fjernes de på ejerens regning.”
NB: Forslaget gælder selvfølgelig de ikke-lovlige armede belægninger.

Formanden: Ved forslag på sidste års generalforsamling om græsarmering af overkørsler ønskede generalforsamlingen, at spørgsmålet om overkørsler blev ordnet samlet. Nu følger bestyrelsen op med ovenstående forslag.

Dirigenten satte forslaget til debat.

RhV 49: Er der ikke fare for, at kommende bestyrelser kan glemme beslutningen, når det først er i 2020?

Formanden: Folk skal have rimelige tid til at rette tingene op.

Dirigenten: Når generalforsamlingen har besluttet noget, er kommende bestyrelser bundet af det.

RhV 121: Foreslår en beslutningsprotokol for opgaver. – Det er et godt forslag. OK, at der er nogle år til at gøre det.

Formanden: Vi vil sætte navn på opgaverne, og følge op på beslutninger.

– Ud fra vores retningslinjer om at pleje fællesarealerne kontakter vi ejendomsmæglere, der har huse til salg. Vi påpeger de ting, som skal bringes i orden. Denne praksis vækker reaktioner fra ejendomsmæglerne, men det er sådan vi fortolker og løser den opgave, vi har fra generalforsamlingen.

RhV49: Måden at få overkørslerne væk er til debat nu. Hvad er armering? Grus? SF-sten?

Formanden: Lovlig armering består af fast materiale med min. 65 % græs.

RhV 99: Godt forslag. År 2020 er lidt langt ude. Foreslår, at årstallet ændres til 2016.

RhV 153: Foreslår at bevare år 2020, så folk har en tid til at gøre det i.

Dirigenten. Forslaget med 2020 er det mest vidtgående. Forslaget sættes til afstemning.

For : 50 stemmer. I mod: 5 stemmer. Hverken for eller i mod: 5 stemmer.

Forslaget om fjernelse af ulovlige overkørsler inden 2020 er dermed vedtaget.

7. Forslag fra medlemmer

Dirigenten gik derefter over til forslag fra medlem John Bang Jørgensen, RhV 117 om plejeaftale vedrørende engen og henviste til det medsendte bilagsmateriale.

Formanden: Det er gjort et stort arbejde for at vedligeholde engen til gavn med flora og fauna. Vi skal være stolte af et sådant arbejde.

RhV 49: Stort arbejde af John. Støtter forslaget om plejeaftale.

RhV 117: John, forslagsstiller: Har det bedst med at få arbejdet med engen formaliseret.

RhV 99: Strålende initiativ. Hvad med resten af engarealet? Sivskoven breder sig stadig pga. større og større vand-optrængen.

Formanden: Engen er underlagt Naturstyrelsen regler for sivområder; vi kan tage dialog med Naturstyrelsen omkring begrænsning af sivskoven; sivskoven beskytter råvildtet.

RhV 117: Rørskoven kan ikke holdes nede, det er paragraf 3 område.

Dirigenten konstaterede, at alle bakker op om plejeaftalen, der derfor nu kan underskrives.

Forslaget om en plejeaftale af strandeng vedtaget — med akklamation.

8. Budget for 2014

Dirigenten gav derefter ordet til kassereren, der forelægger udkast til budget 2014 og orientering om budget 2015 i henhold til det udsendte materiale.

Dirigenten sætter derefter budget 2014 til debat.

RhV 51: 30.000 kr. til tunge sager. Det er forkert, at udgifterne tages fra den fælles kasse.

Formanden: Vi tager højde for mulige udgifter i forhold til fællesarealer; vi er blevet opfordret til at tage fat. Og det gør vi på lempeligste vis.

RhV 126: Man må gøre hvad man vil på sin parcel, men vi har fået en deklaration, da man flyttede herned. Vi bliver nødt til at overholde de fælles regler, og derfor må man nogle gange gøre de drastiske ting, som bestyrelsen nu er i gang med.

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2014.

Derpå blev budget 2015 fremlagt til orientering

RhV 145: synes at de 30.000 kr. fra 2014 godt kan gå videre til budget 2015.

Formanden: Håber, at det er den anden part, der kommer til at afholde de udgifter, der påføres grundejerforeningen. Derfor er de 30.000 kr. ikke på budgettet i 2015.

RhV 51: Er der loft over de kroner der anvendes til evt. advokat?

Formanden: Der vil være et handlerum. Juraen et af de redskaber, der står til disposition.

Orienteringen omkring budget 2015 blev taget til efterretning. Uændret kontingent.

9. Valg til bestyrelsen

Derpå gik dirigenten over til valghandlingerne.

Valg til bestyrelsen.

Næstformand til valg for to år: Jørgen Bøchmann, RhV 135 blev valgt med akklamation.

Kasserer for to år: Bjørn Terkelsen, RhV 76 blev valgt med akklamation.

Bestyrelsesmedlem for to år: Kurt Nielsen, RhV 126 blev valgt med akklamation.

10. Valg af 2 best. suppleanter

Valg af to bestyrelses-suppleanter.

Niels Frede Pedersen RhV 61, valgt som suppleant for 1 år med akklamation.

John Bang Jørgensen, RhV 117, valgt som suppleant for 1 år med akklamation.

11. Valg af to revisorer

Valg af to revisorer for et år:

Mogens Nielsen, RhV 70 som revisor for 1 år, valgt med akklamation

Finn Meding, RhV 175: valgt for 1 år, valgt med akklamation

12 Valg af revisorsuppleant for 1 år:

Vibeke Holde, RhV nr. 51, valgt med akklamation.

Dirigenten gav derpå generalforsamlingen mulighed for korte kommentarer.

RhV 145: Er der nogen retssager, du kender til, hvordan retssager falder ud?

Dirigenten: Det må du tale med bestyrelsen om, de ved mere om det.

Derpå takkede dirigenten for god generalforsamling, glæder sig altid til at komme.

Formanden tog til sidst ordet og takkede Jan Howardy for en god og behagelig styring af generalforsamlingen, og forsamlingen klappede.

Den 28. Maj 2014.  Dirigent: Jan Howardy. ReferentAgnete Munck