Generalforsamling 2013 – referat

Grundejerforeningen Reedtzholm. Referat af ordinær generalforsamling 2013,

søndag den 26. maj 2013, Smålandshavet, Karrebæksminde.

Pkt 1.

Grundejerforeningens næstformand Claus Carstensen bød velkommen til generalforsamlingen. Formanden Helmuth Johannsen har desværre ikke været i stand til at genoptage formandsposten, og næstformanden udtrykte bestyrelsens tak for det arbejde, som Helmuth Johannsen lagde som en god og aktiv formand indtil sygdom ramte ham.

3 og 2 Valg af dirigent og 3 stemmetællere

Jan Howardy blev valgt til dirigent. Jan Howardy takkede for tilliden og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Stemmetællere blev: Mariannne Bjerrum, RhV 42, Torben Johansen, RhV 52, samt

Lars Jacobsen, RhV 121.

3 Valg af referent

Agnete Munck blev valgt.

4 Bestyrelsens beretning

Næstformand Claus Carstensen fremlagde beretningen. Foreningen har været igennem et roligt år.

Båd på fællesparkering: Bådens ejer har fået en frist til at fjerne sin båd, ellers vil den blive bortskaffet.

Engarealet på øens vestlige side er endnu ikke klargjort. Dialogen fortsætter.

Udsigtsforhold: der er kun én situation tilbage. Et enkelt forhold har vi som bestyrelse ikke flere redskaber til at løse, og vi har instrueret parterne i de muligheder, de har.

Benyttelse af foreningens arealer til fællesparkering. Bestyrelsen har holdt møde med de involverede parter, og sagen er gået i orden.

Molokkerne: der skal asfalt på jorden omkring molokkerne, så de ikke køres op til mudder.

Gården – næstformanden har kontaktet ejerne og beskæringerne er gennemført som bestyrelsen har ønsket.

Vandkvalitet: Der har været ansatser til lugtgener. Det skyldes, at der er for lidt gennemløb i rørene, da de bruges for lidt. Rådet er at lade vandet løbe frisk til. Så forsvinder lugten.

Fællesforeningen: der sker ikke det store.

Pumpelauget: Ved overgangen fra frost til tøvejr var der problemer, men det fungerer nu.

Fritidshusejernes Landsforening: Vi er glade for den hjælp vi modtager fra FL og for det den erfaringsudveksling, som vi har med andre bestyrelsesrepræsentanter.

Vandværket: Der skal udskiftes en gammel vandledning. Varslingen lægges på vor hjemmeside.

Derpå gav dirigenten forsamlingen ordet frit til spørgsmål eller kommentarer:

Vera Petersen, RhV 27: – hvad er vandets hårdhedsgrad?

Claus Carstensen: Det står på vandværkets hjemmeside – der står også noget om vandprøver.

Susanne Parbst, RhV 121: Ang. Brug af fællesparkering: Det står ikke på vores matrikelkort, at der er fællesparkering. Disse fællesparkeringer ser ofte private ud pga. overkørsler hen over fællesarealet. Kan bestyrelsen sørge for etablere en markering af fællesparkeringerne?

Claus Carstensen: Vi tager det til efterretning. – Nogen steder er der indkørslen lagt hen over fællesparkeringen på en sådan måde, at visse placeringer af de parkerede biler er uhensigtsmæssige. Her må der udvises hensyn fra begge parter.

Bestyrelsen agter i den kommende periode at tage hånd om emnet fællesparkeringerne.

Leif Søegaard RhV 114: Der er angående eng-arealet … vi ønsker dialog med bestyrelsen, men har mødt en yderst ophidset næstformand. De spor, vi bliver bedt om at jævne – det er spor der er lavet. Bestyrelsen kan komme med en advokat og bevisførelse, så tager vi en dialog derfra.

Da der ikke var flere kommentarer til beretningen, satte dirigenten beretningen til afstemning.

Beretningen blev derpå enstemmigt godkendt

5. Revideret regnskab

Kasserer Bjørn Terkelsen fremlagde regnskabet for 2012.

Dirigenten satte regnskabet til debat. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6. Forslag fra bestyrelsen

Derpå gik forsamlingen over til at behandle bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.

På dirigentens forslag tog man først de forslag, der vedrørte ordensreglementet.

Pkt. 6 : Bestyrelsens forslag om græsarmering ved indkørsler:

Næstformand Claus Carstensen begrunder forslaget om befæstelser med, at en græsarmering vil styrke indkørslerne, så disse også kan være brugbare i de våde perioder. Jo flere der bor fast på Reedtzholmvej, des flere vil kunne have gavn af at kunne komme op ad deres indkørsler i våde perioder.

Kurt Nielsen, Rhv 126: Skal vi ved vedtagelsen af dette forslag til at grave fliser op?

Og hvad med fællesparkeringer – skal de retableres med græsarmering?

Claus Carstensen: Så langt er vi ikke kommet endnu, vi taler om at det skal være tilladt med befæstning af indkørsler med græsarmering; som det er nu, er befæselse af fællesarealer ikke tilladt. Græsarmering styrker indkørslerne i de våde perioder samtidig med, at græsset på “det grønne bånd” langs stamvejen bevares.

Bent Hyldkrog RhV 99. Det er et godt forslag—relevant, når vi får flere og flere vinterbrugere. Kommunen har foreslået plastiknet som armeringsgrundlag – græsarmerings-kassetter.

Bente Hansen, Rhv145: Græsarmering-kassetter –hvor mange procenter græs er der i dem?

Claus Carstensen: Græs-kassetter et er næsten 100 % græsarmering – hvis vi havde skrevet græs-armering som sådan var forslaget måske mere klart?

Fredi Larsen, RhV 153: Kunne bestyrelsen ikke lave et fælles oplæg til samlet løsning på nye OG eksisterende befæstelser? Relevant at spørge til det, der er etableret i forvejen, så vi ser objektivt og fremadrettet på det spørgsmål.

Kurt Nielsen, RhV 126: : Fællesparkering fremover-skal de armeres?

Claus Carstensen: Vi har det ikke taget stilling til, det vil vi taget fat på. Det er for at modvirke, at overkørslerne bliver belagt med ulovlige befæstelser. Vi agter at finde redskaber til at gribe ind over for ulovligheder på fællesarealer.

Forslaget blev derpå ændret til: “Det er tilladt at lave græsarmerings-sten eller græsarmerings-kassetter hen over indkørsler over fællesarealet.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Forslag fra medlemmer

Fra Bente Hansen, RhV145 vedrørende at ophæve den påbudte pause kl. 12-14 om lørdagen for motoriseret græsslåning.

Bent Hyldkrog, RhV 99: Ordenreglerne er hensyn til hinanden… jeg mener ikke, at vi skal vedtage forslaget. Det er et problem, at folk blæser på siestaer eller frokoster.

Dirigenten bad derpå forsamlingen om at tilkendegive holdningen til Bente Hansens forslag.

Et flertal viste sig at være i mod forslaget, der derved faldt.

Forslag om vedtægtsændring:

pkt. 6 bilag 1: Bestyrelsens forslag fra generalforsamling 2010 om, at der skal være to og ikke en suppleanter i bestyrelsen.

Dirigenten sætter forslaget til afstemning….forslaget bliver enstemmigt vedtaget.

Da der er tale om en vedtægtsændring, skal forslaget sendes til urafstemning.

Forslag fra Bente Hansen, RhV 145: Forslag om vejfondsmidler til varetagelse af fællesarealer.

Claus Carstensen: Der har været en misforståelse omkring fondsstørrelse, den er blevet rettet af en revisor. Der er ingen problemer – vi lader vejfonden køre, som den hele tiden har kørt.

Bente Hansen, RhV, 145 trækker sit forslag, beroliget af, at Claus har overbevist hende om, at forholdene omkring foreningens vejfond er i orden.

8. Budget for 2013

Derpå går forsamlingen over til at behandle budgettet for 2013.

Kasserer Bjørn Terkelsen starter med at beklage, at bestyrelsen ikke fremlægger budget for år 2014. Gennemgår derpå budgettet for 2013.

Dirigenten foreslår, at budgettet 2014 bliver sat på hjemmesiden så snart det er klart. Bestyrelsen tiltræder forslaget. Budgettet sættes til debat.

Vibeke Holde, RhV 51: Hvorfor stiger hjemmeside til 4000 kr.?

Kasserer Bjørn Terkelsen: Vi regner med at modernisere hjemmesiden.

Jørgen Bøchmann, RhV135: Er det klogt at have et punkt på diverse udgifter på 0 kroner?

Bente Hansen, RhV145: Man kunne lave teksten om til uforudsete udgifter.

Kasserer: Det er noteret.

Dirigenten sætter budgettet til afstemning. Budgettet for 2013 blev enstemmigt vedtaget.

9. Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen. Der er 44 medlemmer og 6 fuldmagter til stede, i alt 50 godkendte stemmer:

Valg til formand: Kandidat: Claus Carstensen. Bor fast på RhV 181. Har fungeret i København som ingeniør og er uddannet som tømrer, er efterlønner nu.

Der var ikke andre kandidater. Claus Carstensen blev valgt som formand.

Valg til sekretær: Agnete Munck stillede op uden modkandidat og er valgt for to år.

Valg til posten som bestyrelsesmedlem: Jørgen Bøchmann, RhV 135. Har igennem årene været meget aktiv i bestyrelsen. Der var ikke andre kandidater, Jørgen Bøchmann blev valgt.

Valgene blev hilst med klapsalver.

10. Valg af 1 best. suppl.

Valget til suppleant. Vera Petersen er valgt til suppleant med applaus.

11. Valg af to revisorer

Valg af to revisorer for et år:

Mogens Nielsen, RhV 70.

Finn Meding, RhV 175.

Revisorsuppleant for 1 år: Vibeke Holde, RhV 51 blev valgt.

Valgene hilstes med klapsalver.

Dirigenten åbnede for spørgsmål eller kommentarer og understregede, at der ikke kunne træffes afgørelse under dialogen.

Bente Hansen145: Vil en Borgerrådgivers indstilling gælde også for dette område?

Dirigenten: De normale habilitetsregler må gælde.

Birgit Essendrup, RhV117: Er glad for at der ikke er et pkt. der hedder evt. Før sad vi i timer under punktet eventuelt. Der kommer petitesser op under evt., samt ikke-gennemtænkte ting.

Formand Claus Carstensen: Husk, I ikke må brænde affald af, det koster bøder. Der må ikke afbrændes i hele sommeren.

Dirigenten takker for god ro og orden gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning, Formanden Claus Carstensen takkede endnu en gang Helmuth Johannsen for hans indsats som formand. Endvidere takkede formanden dirigenten Jan Howardy for god ledelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 14.

 

Dirigent Jan Howardy. Referent Agnete Munck.

Tilføjelse til referatet:

Bestyrelsen er efter generalforsamlingen blev opmærksom på, at der under dagsordenens punkt 9 stk.b er sket en fejl, idet en vedtægtsændring på generalforsamlingen fra 2010 betyder, at valg af sekretær for en to- årig periode erstattes af valg af et bestyrelsesmedlem for to år. Valg af sekretær sker således rettelig efter generalforsamlingen på bestyrelsens første, konstituerende møde.

Agnete Munck er derfor valgt for en to-årig periode som bestyrelsesmedlem, og på det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde valgt som sekretær.

Ovennævnte er godkendt af dirigenten, Jan Howardy