Deklaration (Forældet)

 

Bemærk at deklarationen ikke længere er gældende efter at den nye lokalplan trådte i kraft.

 

 

 

Matr. Nr. 2a, 3a, 10b og 14c.
Enø, Karrebæk sogn.
Anmelder:J. Mygind & H. Mygind.
Advokater – Næstved.
Stpl 4,- kr.

DEKLARATION

Underskrevne ejer af ejendommen matr. Nr. 2a, 3a, 10b og 14c Enø, Karrebæk sogn, forpligter herved mig og efterfølgende ejere og brugere af ejendommen og herfra udstykkede parceller til, når udstykning til sommerhusbebyggelse og/eller bebyggelse med sommerhuse på ejendommen eller herfra udstykkede parceller skal finde sted, at overholde følgende bestemmelser:

§ 1. Veje, stier og fællesarealer:

1. I området udlægges stamvej, blinde stikveje. Stier og fællesarealer efter de på vedhæftede plan angivne retningslinier.

2. Stamvejen udlægges i en bredde af 12 meter.

3. Blinde stikveje i området udlægges i en bredde på 8 meter.

4. Korte veje (indkørsler) til parceller, der grupperer sig omkring små pladser, udlægges i en bredde af 5 meter.

5. Ved blinde veje etableres vendepladser.

6. Stierne udlægges i en bredde af mindst 3 meter.

7. De arealer, der iht. Den samlede udstykningsplan udlægges som fællesarealer, skal være fælles for alle udstykkede parceller fra ”Reedtzholm”.

8. På alle arealer ved vejhjørnerne skal være fri oversigt i et omfang på 8 meter udmålt langs de skærende vejes kørebanekanter fra disses skæringspunkter, således at der på oversigtsarealerne ikke må findes bebyggelse, bevoksning eller andre genstande, som rager mere end 1 meter op over en flade, bestemt ved de tilgrænsende vejes kørebaner.

9. Parkering på sommerhusområdets veje, stier og fællesarealer må ikke finde sted, medmindre de er særligt indrettet dertil. Undtaget herfra er dog parkering ved almindelig af- og pålæsning o.l.

10. Grundsælgeren lader vejene befæste med grus og stabil i rimelig bredde i forhold til vejens brug og i takt med parcellernes afhændelse, således at vejanlæggene påbegyndes senest, når der er tinglyst skøde på 10 parceller.

11. Asfalt vil først blive pålagt, når hele stamvejen er anlagt og skøde er tinglyst på mindst 180 parceller.

§ 2. Udstykning:

1. Udstykning af ejendommen skal ske i overensstemmelse med de på vedhæftede plan angivne retningslinier, hvorefter der udlægges ikke over 200 parceller.
I tillæg til nærværende deklaration, der vil blive tinglyst særskilt, vil udstykningens nærmere detaljer blive fastsat.

2. Det skal være tilladt at sammenlægge flere parceller til én ejendom, hvorimod deling, hvorved der fremkommer parceller mindre end ovennævnt, ikke må finde sted.

§ 3. Benyttelse:

1. På ejendommen og herfra udstykkede parceller må kun opføres bebyggelse, der alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends o.l.

2. Opstilling af beboelsesvogn er – selv om de ombygges – forbudt.

3. Uanset ovennævnte bestemmelser kan sognerådet give tilladelse til at der langs stamvejens udmunding i sognevej etableres butikker til sommerhusbebyggelsens daglige forsyning.

4. På fællesarealerne må der ikke ske bebyggelse af nogen art, ligesom campering ikke er tilladt.

5. På hver bebygget sommerhusgrund skal der indrettes parkeringsplads for mindst to biler (evt. i garage).

§ 4. Byggetilladelse:

1. Forinden bebyggelse påbegyndes, skal byggetilladelse indhentes hos bygningsmyndigheden (f. t. Sorø amtsråd).

2. ansøgning om byggetilladelse skal være bilagt med

a) målfast beliggenhedsplan i to eksemplarer med oplysning om ejendommens matr. nr. og med eksisterende og projekterede bygninger, forsynings- og afløbsledninger.

b) tegning i to eksemplarer udvisende plan, snit og facader i fornødent omfang.

c) Beskrivelse i to eksemplarer af materialer til tag og ydre bygningssider samt disses farver.

§ 5. Grundenes bebyggelse og bebyggelsens placering:

1. På hver parcel må der kun opføres en enkelt bolig med de dertil sædvanligt hørende udhuse og garager, alt efter bygningsmyndighedens nærmere godkendelse. Bygningsmyndigheden kan dog tillade, at der opføres flere bebyggelser på ejendommen, såfremt en eventuel senere udstykning kan gennemføres på en sådan måde, at hver enkelt bebyggelse vil opfylde nærværende deklarations bestemmelser.

2. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0.10.

3. Bebyggelsen på parcellerne skal holdes i en afstand af mindst 10 meter fra bebyggelse fra bebyggelse på nabogrunde.

I tillæg til nærværende deklaration, der vil blive tinglyst særskilt, vil bebyggelsens placering på den enkelte parcel nærmere blive fastsat ved byggezoner.

4. Garager, udhuse o.l. kan byggemyndigheden dog tillade opført uden for disse byggezoner, når dette ikke er til gene for udsigten fra andre grunde, og efter reglerne i bygningsreglementet for købsstæderne og landet.

§ 6. Bebyggelsens udformning:

1. Bygningerne må ikke opføres med mere end én etage og med tagskægget ikke mere end 2.5 meter over middelkoten for husets hjørner fra gavltrekanter.

2. Hvor terrænforholdene gør det nødvendigt, kan bygningsmyndigheden tillade større bygningshøjder.

3. Tagets vinkel med de vandrette terræn må ikke overstige 30°.

4. Husets ydre bygningsdele, herunder taget, skal fremtræde i farver, der er dannet af hvidt, sort eller jordfarverne okker, terra di siena, umbra, engelskrødt, italiensrødt og dodenkop, eller disse sidste farvers blanding indbyrdes eller med eller med hvidt eller sort. Til døre, vinduer o.l. mindre bygningsdele kan også andre farver anvendes.

5. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

6. Sokler holdes sorte, asfalterede eller tjæret, eller udføres i facadens materiale.

§ 7. Vandforsyning:

1. Grundsælgeren er pligtig til at sørge for vandforsyning fra et fælles vandværk i overensstemmelse med landvæsenkommissionens godkendelse, og grundkøberne er pligtig at tilslutte sig dette, samt bidrage forholdsmæssigt, evt. gennem grundejerforeningen, til dettes etablering, drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med landvæsen-kommissionens bestemmelse herom. Anden form for vandforsyning end den ovenangivne må ikke finde sted. Der kan ikke forventes byggetilladelse, før vandforsyning er etableret.

§ 8. Bortledning af spildevand:

1. Alle parcellerne skal aflede deres spildevand til et fælles kloaksystem med rensningsanlæg. Rensningsanlægget og hovedledningerne hertil skal foranlediges projekteret og udført af grundsælgeren.

2. Projektet skal forelægges en vandløbsret og må først udføres, når det er godkendt af denne.

3. Kloaksystemet kan evt. tilsluttes andet system med rensningsanlæg i henhold til landvæsensrettens godkendelse.

4. Der må ikke afledes spildevand til sivebrønde eller andre afløbssystemer end det ovennævnte anlæg.

5. Parcellerne skal bidrage til kloak- og rensningsanlæggets etablering, drift og vedligeholdelse, således som disse udgifter måtte blive fordelt ved landvæsensrettens kendelse.

6. Der kan ikke forventes byggetilladelse, før end bebyggelsen ved ibrugtagen kan være tilsluttet ovenanførte kloakanlæg.

§ 9. Hegning og beplantning:

1. Hegn mellem parcellerne må være 1.80 meter høje overalt, for så vidt angår levende hegn. Andre hegn end levende hegn skal være mellem 1.00 meter og 1.25 meter høje og må kun bestå af glat hegnstråd på stolper eller rafter eller af tilsvarende ikke-skæmmende materialer.

2. Beplantning skal fortrinsvis bestå af buske og lavt voksende træer.

3. Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der ved uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne, f.eks. ved skygning, indskrænkning i udsigtsforhold eller lignende.

4. Ved beplantning af arealerne er den enkelte grundejer forpligtet til at iagttage de forskrifter, den til enhver tid værende bestyrelse for grundejerforeningen måtte give til bevarelsen af udstykningsområdet som et pænt grønt område.

Grundejerforeningen kan påbyde træfældning eller beskæring, hvor det er nødvendigt af hensyn til sikring af en eller flere grundejeres udsigtsforhold.

§ 10. Grundejerforening:

1. Samtlige ejere af parceller, udstykket fra herom handlende ejendom er pligtige til at være medlem af grundejerforeningen, som skal oprettes, så snart sognerådet eller amtsrådet kræver det og senest, når alle parceller er solgt. Grundsælgeren kan endvidere kræve grundejerforening oprettet, når mindst 100 parceller er solgt.

2. Grundejerforeningen skal have en bestyrelse på tre medlemmer, hvoraf det ene medlem udpeges af sognerådet.

3. Grundejerforeningen kan kun ophæves med sognerådets og amtsrådets samtykke.

4. Grundejerforeningen skal omgående udarbejde en vedtægt, som skal godkendes af sognerådet samt amtsrådet.

5. Grundejerforeningen er pligtig vederlagsfrit at tage skøde på alle de i § 1 nævnte veje, stier og fællesarealer i takt med parcellernes afhændelse. Det påhviler herefter foreningen at sørge for de omhandlende arealers vedligeholdelse og renholdelse, ligesom foreningen sørger for, at vejene i anlægsbredde og udførelsesmåde svarer til vejenes brug.

6. Grundejerforeningen er pligtig til at overtage et evt. vandværk, som grundsælgeren måtte have etableret med henblik på udstykning af parcellerne fra omhandlede ejendom, og sørge for dets drift og vedligeholdelse og evt. udbygning.

7. Grundejerforeningen er pligtig til at overtage kloakanlæggene i den udstrækning de er etableret med henblik på udstykning af parceller fra omhandlede ejendom, og forestå vedligeholdelse og drift i overensstemmelse med landvæsensrettens kendelse.

8. Grundejerforeningen skal igennem beplantningsforskrifter sikre området som et smukt område og påse overholdelse heraf.

9. Grundejerforeningen er pligtig at drage omsorg for gennemførelsen af en hensigtsmæssig ordning vedrørende dagrenovation.

§ 11. Ordensbestemmelser:

1. Ingen ejer må ved støj forulempe de omboende. Der må ikke forefindes oplag af nogen art på parcellerne, og disse skal i det hele holdes i ordentlig, ren og ryddelig stand. Radio, grammofon, fjernsyn, båndoptager eller lignende med højttaler forsynede apparater samt musikinstrumenter må kun benyttes indendørs og for lukkede døre og vinduer.

2. Udover hunde og katte må der ikke holdes dyr, der opholder sig uden døre.

3. Færdsel på vejene med motordrevne køretøjer er alene tilladt, når det sker med egentlig færdselsmæssigt formål.

§ 12. Dispensation:

1. Dispensationer fra deklarationens bestemmelser kan meddeles af amtsrådet, om fornødent med fredningsnævnets tilslutning efter forud indhentet erklæring fra sognerådet.

§ 13. Tinglysning og påtaleret:

1. Nærværende deklaration tinglyses som servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 2a, 3a, 10b og 14c Enø, Karrebæk sogn, forud for al pantegæld.
Deklarationen skal dog kun omfatte den del af gårdens areal, der udlægges til sommerhusbebyggelse.

2. Påtaleret har Karrebæk sogneråd og Sorø amtsråd.

3. Overtrædes deklarationens bestemmelser, og bringes forholdene på stedet ikke efter sognerådets eller amtsrådets påtale indenfor nærmere angivet frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er sognerådet eller amtsrådet berettiget til at lade de nødvendige arbejder udføre for ejerens eller brugerens regning.

Enø, den 9/5 1965
Fr. Nielsen
Tinglyst 21/5 1965

I tilslutning til deklarationen, der fastsætter generelle bestemmelser for sommerhusbebyggelse på ejendommen matr. nr. 2a, 3a, 10b og 14c Enø, Karrebæk sogn, jfr. Deklarationens § 2, stk. 1, og § 5, stk. 3, fastsættes herved følgende bestemmelser for udstykning og bebyggelse af de på vedhæftede planer viste parcelområder:

1. Udstykning af disse områder skal ske i overensstemmelse med vedhæftede planers angivelse af skel, vejbredder, parkeringsarealer m.v.

2. Bebyggelse på parcellerne skal holdes indenfor de på vedhæftede planer med skravering angivne byggezoner.

3. Garager, udhuse o.l. kan byggemyndigheden dog tillade opført udenfor disse byggezoner, når dette ikke er til gene for udsigten fra andre grunde, og efter reglerne i bygningsreglementet for købstæderne og landet.

Nærværende deklaration tinglyses som servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 2a, 3a, 10b og 14c Enø, Karrebæk sogn, forud for al pantegæld, men bestemmelserne omfatter alene de på vedhæftede planer viste parcelområder.

Påtaleret har Karrebæk sogneråd og Sorø amtsråd, men dispensationsretten alene tilkommer Sorø amtsråd.

Overtrædes deklarationens bestemmelser, og bringes forholdene på stedet ikke efter sognerådets eller amtsrådets påtale i overensstemmelse med bestemmelserne indenfor en nærmere angivet frist, er sogenrådet eller amtsrådet berettiget til at lade de nødvendige arbejder udføre på ejerens eller brugerens regning.

Enø, den 9/5 1965
Fr. Nielsen
Tinglyst 21/5 1965.

Opdateret af webmaster@reedtzholm.dk 11. marts 2006