Kategoriarkiv: Generalforsamling

Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2020

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Reedtzholm.

Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2020

Grundejerforeningens bestyrelse har hermed fornøjelsen at indkalde dig til foreningens
ordinære generalforsamling

Søndag 9. august 2020 kl.10, Smålandshavet Konferencesalen, Alleen 44,
Karrebæksminde

10.00 Åbning af Generalforsamling i Grundejerforeningen Reedtzholm 2020, v/ Formand
Jørgen Bøchmann
11.00 Kaffepause med kringle, kaffe/te, vand/øl

DAGSORDEN

 1. Valg af tre stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Sonja Nørby R151, Lars Bo
  Ammitzbøll R49, John Bang Jørgensen R117.
 2. Valg af generalforsamlingens dirigent. Bestyrelsen foreslår Peder Sass.
 3. Valg af generalforsamlingens referent. Bestyrelsen foreslår Ida Rostgaard.
 4. Aflæggelse ved formanden af bestyrelsens beretning om
  grundejerforeningens virke i det forløbne år. Til godkendelse. (se bilag).
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab for året 2019 ved revisor Søren
  Wienke (se bilag).
  Til godkendelse.
 6. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse.
  a. Indkøb af hjertestarter (se bilag) etc.
  b. Vedtægtsændring vedr. Bådebrolauget (se bilag)
  c. Vedtægtsændring vedr. kasserer, § 8 stk. 4 (se bilag)
 7. Forslag fra medlemmerne:
  a. Naturplejeaftale v/ John Jørgensen (se bilag)
  b. Forslag vedr. armerede indkørsler fra Kurt Nielsen R126 (se
  bilag)
  c. Forlag vedr. armerede indkørsler fra Ida Rostgaard (se bilag)
  d. Forslag vedr. rådyr v/ Ole Kronberg Jensen, R 105 (se bilag)
 8. Forelæggelse ved næstformanden af bestyrelsens forslag til budget for det
  kommende regnskabsår 2021 (se bilag).
  Bestyrelsens forslag til kontingent: Kontingentet på 950 kr. fastholdes.
 9. Valg til bestyrelsen i henhold til Vedtægterne § 6
  a. Valg af næstformand: Bestyrelsen foreslår Bjørn Terkelsen R76
  b. Valg af kasserer: Bestyrelsen foreslår Bo Michael Spottog, R136.
  c. Valg af bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen foreslår Ida Rostgaard,
  R7
 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter til i henhold til §6,
 11. Valg af 2 revisorer, i henhold til §6
 12. Valg af 1 revisorsuppleant i henhold til § 6. Bestyrelsen foreslår Lene
  Rasmussen, R144.
  Hvert medlem kan højst stemmer med 1 fuldmagt!
  Vel mødt til Generalforsamlingen!
  Denne indkaldelse udsendes til alle, der har afleveret deres mailadresse.
  Indkaldelsen med bilag fremsendes med post til alle, der er fritaget for digital post.
  Indkaldelse til alle andre fremsendes uden bilag. Interesserede i bilag henvises til
  foreningens hjemmeside.

Yderligere materiale (PDF)

Indkaldelse til Generalforsamling 2020
Formandens beretning
Bilag 5 Regnskab 2019, Bilag 8 Budget 2021
Bilag 6a Hjertestarter
Bilag 6b Bådebrolauget
Bilag 6c Vedtægtsændring for kasserer
Bilag 7a Naturplejeaftale
Bilag 7b Forslag vedr. Armerede Indkørsler fra Kurt Nielsen
Bilag 7c Forslag vedr. Armerede Indkørsler fra Ida Rostgaard
Bilag 7d – Forslag vedrørende rådyr
Email-adresse venligst, Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling
Fuldmagt til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling

Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2019

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Reedtzholm.

Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2019

Grundejerforeningens bestyrelse har hermed fornøjelsen at indkalde dig til foreningens ordinære generalforsamling

Søndag 5. maj 2019 kl.10, Smålandshavet Konferencesalen, Alleen 44, Karrebæksminde

10.00 Åbning af Generalforsamling i Grundejerforeningen Reedtzholm 2018, v/ Formand Jørgen Bøchmann

11.00 Kaffepause med kringle, kaffe/te, vand/øl

DAGSORDEN

 1. Valg af tre stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Sonja Nørby R151, Lars Bo Ammitzbøll R49, John Bang Jørgensen R117.
 2. Valg af generalforsamlingens dirigent. Bestyrelsen foreslår Peder Sass.
 3. Valg af generalforsamlingens referent. Bestyrelsen foreslår Susanne Teilmann.
 4. Aflæggelse ved formanden af bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virke i det forløbne år. Til godkendelse.
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab for året 2018 ved kasserer Morten Wilhelmsen. Til godkendelse.
 6. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse.
  1. Forslag til vedtægtsændring af § 7: Bestyrelsesmedlem i Reedtzholm Vandværk. (Bilag: Vandværk)
  2. Forslag: anskaffelse af en hjertestarter placeret i nærheden af ’Trekanten’ (Bilag: Hjertestarter).
  3. Forslag fra Fællesudvalget om en samlet henvendelse til forvaltningen om en fælles lokalplan for hele Enø. Fællesudvalget er afsender. (Bilag: Fællesudvalget)
  4. Forslag: vedtægtsændring af § 9: fremtidig post fra bestyrelsen til medlemmerne som hovedregel udsendes digitalt (Bilag: Digital Post).
  5. Forslag: ændring af Ordensreglementet vedr. markering af skel. (Bilag: Skel).
  6. Anmodning fra Herlufsholm Gymnastikforening, Orienteringsafdelingen, om opsætning af 1-2 pæle i forbindelse med Natura 2000-ruten på Enø (Bilag: Natura 2000).
  7. Renovering af stikvejene. (Bilag: Tilbud fra NCC og Arkil). Der må forventes yderligere udgifter til f.eks. sprøjtning af græs på vandbanen og eventuelt ekstra-arbejde ved kloakdæksler.
 7. Forelæggelse ved kassereren af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår (2020), herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag til kontingent: Kontingentet fastholdes. Til godkendelse.
 8. Valg til bestyrelsen i henhold til Vedtægterne § 6:
 9. Valg af formand: Jørgen Bøchmann, R135, som modtager genvalg.
 10. Valg af bestyrelsesmedlem: Bent Jørgensen, R146, som modtager genvalg

Valg af bestyrelsessuppleant:

 1. Kurt Nielsen, R126, som modtager genvalg.
 2. Vibeke Holde, R51, som modtager genvalg.

Valg af 2 revisorer:

 1. Bjørn Therkelsen, R76, som modtager genvalg.
 2. Susanne Parbst, R121. Det er endnu ikke afklaret, om Susanne Parbst modtager genvalg.
 3. Valg af én revisorsuppleant for 1 år. Lene Rasmussen, R144, som modtager genvalg.

Hvert medlem kan højst stemme med 1 fuldmagt. Vel mødt til generalforsamlingen!

Yderligere materiale (PDF)

Bestyrelsens Skriftlige Beretning til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Regnskab 2018 for Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
VANDVÆRK Bilag til Grundejerforeningens Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
HJERTESTARTER Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
FU – OVERORDNET TOTAL LOKALPLAN FOR ENØ Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling
DIGITAL POST Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
SKEL Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
NATURA 2000 BREV til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
NATURA 2000 ENØ-KORT 2018 til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Tilbud fra NCC 2019
Tilbud fra Arkil 2019
Budget 2020 til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Fuldmagt til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Email-adresse venligst, Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Reedtzholm.

Vedr. Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2017

Grundejerforeningen bestyrelse har hermed fornøjelsen at indkalde dig til foreningens ordinære generalforsamling

Søndag 28. maj 2017 kl.10.00,Smålandshavet Konferencesalen, Alleen 44, Karrebæksminde

10.00 Åbning af Generalforsamling i Grundejerforeningen Reedtzholm 2017

v/ Formand Jørgen Bøchmann
DAGSORDEN

 1. Valg af tre stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Gitte Moes R 174, John Bang Jørgensen R117 og Lars Bo Ammitzbøll R 49.
 2. Valg af generalforsamlingens dirigent. Bestyrelsen foreslår Peder Sass
 3. Valg af generalforsamlingens referent. Bestyrelsen foreslår Susanne Teilmann
 4. Aflæggelse ved formanden af bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virke i det forløbne år. Til godkendelse.
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab for året 2016 ved kassereren. Til godkendelse.
 6. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse.
  1. Principiel stillingtagen til, om der skal foretages en afvanding af periodevis sø ved Reedtzholm 76. Indhentede tilbud er på mellem ca. 58.750 kr. og 78.750 kr. (se bilag).
 7. Forslag fra medlemmer til godkendelse.
  1. Principiel stillingtagen til, om der skal etableres en petanquebane ved vandværket. Forventet udgift ca. 12.000 kr. i en meget enkel udgave. I professionel udgave: 29.000 kr.
  2. Forslag fra Bo Søsted om tilmelding til den gratis Nabohjælp-ordning med skiltning ved indkørsel til området og på døre/vinduer (frivilligt).
 8. Forelæggelse ved kassereren af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. Til godkendelse.
  Bestyrelsens forslag til kontingent: Kontingentet fastholdes. Til godkendelse.
 9. Valg til bestyrelsen. På valg er:
  1. Valg af formand for 2 år. Jørgen Bøchmann modtager genvalg.
  2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. For 2 år: Bent Jørgensen modtager genvalg. For 1 år: Freddy Petersen modtager ikke genvalg.
  3. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år i henhold til § 6.
  4. Valg af 2 revisorer for 1 år i henhold til § 6. Susanne Parbst og Bjørn Terkelsen modtager genvalg.
  5. Valg af revisorsuppleant for 1 år i henhold til § 6. Mogens Nielsen modtager genvalg.

Hvert medlem kan højst stemme med 1 fuldmagt.

Relevante dokumenter:
Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 28.05.17
Bestyrelsens Skriftlige Beretning til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 28.05.17

Regnskab 2016 til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 28.05.17
Tilbud 1 – Punkt 6 på dagsordenen til Grundejerforeningens Reedtzholms Generalforsamling 28.05.17
Tilbud 2 – Punkt 6 på dagsordenen til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 28.05.17
Budgetforslag 2018 til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 28.05.17

Fuldmagt til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 28.05.17
Tilladelse til at anvende emailadresse ved kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer

Vel mødt til generalforsamlingen!

Referat af bestyrelsesmøde 12. april 2017

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 12. APRIL 2017 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Freddy Petersen (FP), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. feb 2017 – Godkendt

Nyt fra Kassereren (MW)

Foreningens økonomi pr 12.04.2017:
Bank            488.530,60 DKK
Vejfond       309.220,18 DKK
Kasse                2.402,00 DKK
I alt              800.152,78 DKK

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Vandværket. (JB) – JB og BJ deltager i det kommende plenarmøde den 22. april 2017
Nyt fra Digeudvalget (BJ) Næstved kommune har bevilget 700.000 kr. til foreløbige undersøgelser
Nyt fra Vandafledningsudvalget (JB) – Intet nyt
Nyt fra Fællesudvalget (JB) – Intet nyt
Nyt fra Pumpelauget (BJ) – BJ deltager i det kommende plenarmøde

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Klage fra ejeren af R 56 – Klagen drejer sig om, at naboer ulovligt har skåret tagrør på fællesarealet. Flere af naboerne er orienteret om det ulovlige i skæring af tagrør.
Vedrørende R 156 og 159 – Ejeren har undladt at fjerne afskårne grene fra fællesarealet. Grenene er fjernet på ejerens regning, – som ikke betales. Regningen er sendt til inkasso.
Reedtzholmgården  – tidligere aftale om vej-ret er undersøgt. Sagen tages op senere.
Mangelfuldt jordarbejde af TDC er nu bragt på plads.
Afvanding af periodisk sø ved R 76.  Intet nyt.
Status på ødelagte græsrabatter forårsaget af firma Per Aarsleff A/S (FP). Sagen er afsluttet.
Vedrørende R 38 – på baggrund af flere aktuelle skriftlige og mundtlige klager navnlig på grund af det omfattende oplag på grunden har JB og BJ været til et større møde i Næstved Kommunes forvaltning.
Møde med foreningens advokat – BJ og JB orienterede fra et møde med foreningens advokat, hvor man havde drøftet forskellige problemstillinger om især inkasso, flyttede skelpæle og oplag på grunde.

BESLUTNINGSSAGER

R 60 Klage over galende hane. Klageren henvises i første omgang til at tale med hanens ejer, og såfremt dette ikke giver resultat, da at rette henvendelse til Næstved Kommune.
Overfladebehandling af to områder på asfaltvejen mellem R 9 og R 13 og mellem  R 167 og R 180 samt jordarbejde ved brønd på ’Trekanten’ fra sommeren 2016 er endnu ikke udført. FP kontakter igen Næstved kommune.

DRØFTELSER

Forberedelse og klargøring af materiale til generalforsamlingen søndag 28. maj.