Kategoriarkiv: Bestyrelse

Referat af bestyrelsesmøde 30. oktober 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. OKTOBER 2019 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ)/Formand for Det Grønne Udvalg, Jørgen Bøchmann (JB)/Formand for Grundejerforeningen Reedtzholm, Ida Rostgaard (IR)/Næstformand for Grundejerforeningen Reedtzholm og medlem af Det Grønne Udvalg, og Susanne Teilmann (ST)/Sekretær. IR var mødeleder. Morten Wilhelmsen var fraværende.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. september og 10. oktober 2019. Godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 30. oktober 2019:

Foreningskonto: 422.662,41
Vejfondskonto:  334.095,18
Total: 756.757,59

Nyt fra Fællesudvalget (FU): Intet

Nyt fra Pumpelauget: Intet

Nyt fra Det Grønne Udvalg:

  • Kampesten ved Vandværket er fjernet.
  • FIBIA har efterfyldt på fællesarealet og efterfølgende fjernet resterne af den udlagte jordbunke.
  • Anmodning om beskæring af hæk ikke imødekommet. Efter henvendelse fra grundejerforeningens advokat sker der noget.
  • Reducering af bevoksning i skellet mellem GF Reedtzholm og GF Strandgården finder sted mellem 1. november 2019 og 1. april 2020.
  • Klage over jordbunke og bevoksning ved fælles P-plads modtaget. Aftale med ejeren er indgået – men desværre ikke overholdt. Kort – fornyet – frist er aftalt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Ny lokalplan skrives som erstatning for Deklarationen. IR og JB deltog i optaktmøde på Næstved Rådhus. Herom senere i det kommende Orienteringsbrev.

Udarbejdelse af vedtægter for Bådebrolauget igangsættes. Henvendelser til Bådebrolaugets formand bliver ikke besvaret, og videre forhandlinger er overladt til foreningens advokat.

Der bliver udstykket sommerhusgrunde fra Reedtzholmgården. Foreningens advokat har udarbejdet et notat om kommende optagelse i Grundejerforeningen Reedtzholm.

Vedrørende de ulovligt armerede indkørsler er der indledt drøftelser med foreningens advokat. Drøftelserne fortsættes i uge 1 2020. Emnet bliver omtalt i det kommende orienteringsbrev.

En grundejer har ønsket tilladelse til at placere sit affaldsstativ på fællesarealet foran parcellen. Næstved Kommune oplyser, at affaldsstativet skal placeres på egen grund.

Indhentning af mailadresser på 30 medlemmer foretages af IR og ST.

Placering af ny hjertestarter. Drøftelser foregår.

BESLUTNINGSSAGER

Anmodning om udsættelse af ulovlig armeret indkørsel er givet indtil 1. april 2020.

Accept af tilbud er givet i projekt ’Fjernelse af overfladevand’. Arbejdet påbegyndes i uge 49 2019. Baggrunden på projektet omtales i kommende Orienteringsbrev. ST var ikke til stede under dette punkts behandling.

Ønske fra Karrebæksminde Strandjagtforening om rævejagt på vores engområde er imødekommet. Jagterne foregår 14. december 2019 og 18. januar 2020. Der bliver opsat advarsler.

DRØFTELSE

Forslag fra et medlem om gradvis fjernelse af ulovligt armerede indkørsler blev drøftet.

OBS

For grundejere, der ikke bebor sommerhuset i vinterperioden, skal vi henlede opmærksomheden på, at der kan være risiko for frostsprængning af vandrør.

Ejeren er ansvarlig for vandforbruget ved en sådan frostsprængning, hvis det sker på ejerens side af vandmåleren – og derfor er det en idé at lukke også ved hovedhanen.

I øvrigt henvises til Karrebæk Vandforsynings hjemmeside: https://kvand.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 10. oktober 2019

Referat af bestyrelsesmøde 10. oktober 2019 i Grundejerforeningen Reedtzholm

Mødet blev holdt hos Ida Rostgaard, Svogerslev.

Tilstede var: Jørgen Bøckmann (JB), Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Morten Lund Wilhelmsen (MW) havde meldt afbud, Susanne Teilmann (ST) er inhabil og deltog derfor ikke i mødet.

IR var mødeleder og referent.

BESLUTNINGSSAGER

Stillingtagen til indkomne tilbud af afledning af overfladevand og gener deraf ved Reedtzholmvej (RHV) 121, RHV 180 – 183.

Tre firmaer er blevet spurgt, om de ville komme med et tilbud på arbejdet. Der er kommet svar med tilbud fra to af firmaerne.

Det indkomne tilbud fra firmaet Jørgen Møller er med en tilbudssum på 358.250 kr. med optioner 182.837,50 kr.

Andet modtaget tilbud er på 639.344,38 kr. med optioner 359.312,50 kr.

Konklusion

Det rådgivende firma, Lyngkilde, anbefalede tilbuddet fra Jørgen Møller.

Bestyrelsen vedtog tilbuddet fra Jørgen Møller.

MW tilkendegav efterfølgende pr. mail, at han var enig med bestyrelsen i dennes beslutning.

Arbejdet iværksættes hurtigst muligt og vil medføre jordarbejde ved de omfattede parceller og ved området omkring molokkerne. Indkørslen til Reedtzholm ved molokkerne forventes at være lukket i en kortere pga. arbejdet.

 

Referat af bestyrelsesmøde 18. september 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 18. SEPTEMBER 2019 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ)/Formand for Det Grønne Udvalg, Jørgen Bøchmann (JB)/Formand for Grundejerforeningen Reedtzholm, Ida Rostgaard (IR)/Næstformand for Grundejerforeningen Reedtzholm og medlem af Det Grønne Udvalg, og Susanne Teilmann (ST)/Sekretær. IR var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER    

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. juli 2019. Godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 18. september 2019:

Foreningskonto: 421.725,06 DKK
Vejfondskonto:  334.095,18 DKK
Total: 755.820,24 DKK

Nyt fra Fællesudvalget (FU): På Fællesudvalgets møde den 17. august 2019 blev især trafikforholdene på Enø og en fælles lokalplan drøftet.

Nyt fra Pumpelauget: Uændret kontingent.

Nyt fra Det Grønne Udvalg: Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER    

Status på hjertestarter. ST arbejder på sagen.

Indhentning af manglende mailadresser- jævnfør beslutning på Generalforsamlingen 2019 – ST skriver brev til grundejere, hvor foreningen mangler mailadresser og anmoder om at få tilsendt information om mailadresser eller information om ’fritagelse for digital post’.

Status for restancer. 14 restancer.

Status for opkrævning. Kassereren arbejder på udsendelsen af opkrævninger.

Status for henvendelse til Bådebrolauget vedrørende vedtægtsændring. Trods flere henvendelser til laugets formand, har denne ikke reageret.

Klage over manglende vandudsigt afsluttet. Bestyrelsen har forgæves forsøgt at få parterne til at indgå et forlig.

Anmodning om beskæring af bevoksning ved Reedtzholmgården for at skabe større trafiksikkerhed ved udkørsel på Enø Kystvej er imødekommet.

40 cm dybt FIBIA-hul ved vejkant på stikvej. Hullet blev gravet 1. juni 2019. Efter blandt andet politianmeldelse og direkte henvendelse til direktøren for FIBIA, blev hullet endelig lukket 12. september 2019.

Status for ’overfladevand’ – Lyngkilde v/ Søren Jensen. Der indhentes 3 tilbud på arbejdets udførsel. Deadline 23. september 2019.

Fjernelse af armerede indkørsler. Der er ydet rådgivninger og en udsættelse. Der ses allerede nu flere sløjfede indkørsler.

I forbindelse med ’Verdens mindste broløb’ – blandt andet på stamvejen – er der mellem fredag aften og lørdag morgen fjernet 6 godt nedbankede markeringsstolper. Dette gav store problemer for løbets afvikling. Noget tilsvarende skete også i mindre omgang sidste år.

Lokalplan for sommerhusområdet på Enø. Kommunens plan- og erhvervsudvalg har godkendt forslag til ny lokalplan.

Henvendelser vedrørende frøspredende ukrudt på 2 parceller er imødekommet.

4 henvendelser vedrørende beskæringer er imødekommet.

1 henvendelse om beskæring er kun delvist i mødekommet. Ejeren kontaktes igen.

BESLUTNINGSSAGER

Flytning af store sten i nærheden af Vandværket og mod skel til Strandgårdens Grundejerforening. IR og BJ tager kontakt til vognmand.

Henvendelse om legeplads, ST skriver mail til grundejeren og foreslår, at han fremsætter et forslag på den kommende generalforsamling.

Bevoksning på fællesareal ved 2 parceller. BJ og IR kontakter grundejerne.

Foreningens advokat kontaktes løbende i forbindelse med principielle sager.

DRØFTELSER

Efter henvendelse fra en grundejer i en nu afsluttet sag, har bestyrelsen drøftet, om vi skal fortsætte den nuværende praksis med at anmode grundejerne om at beskære ind til skellinjen. Det blev besluttet at fortsætte den nuværende praksis, da løsningen stiller alle lige og er nem at administrere.

Referat af bestyresesmøde 22. juli 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 22. JULI 2019 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Jørgen Bøchmann (JB), Ida Rostgaard (IR), Morten Wilhelmsen
(MW) og Susanne Teilmann (ST). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. juni 2019. Godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 22. juli 2019:

Foreningskonto kr. 493.058,79
Vejfond               kr. 334.095,18
I alt                      kr. 827.153,97

(14 medlemmer af grundejerforeningen er stadig i restance med indbetaling af kontingent til
grundejerforeningen. De bliver kontaktet i juli måned.)

Nyt fra Fællesudvalget (FU): Intet nyt.

Nyt fra Pumpelauget: Intet nyt.

Nyt fra Det Grønne Udvalg: Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Indhentning af manglende mailadresser. Jævnfør beslutning på Generalforsamlingen 2019 –
foretages af MW og ST.

MW orienterede om kommende opkrævning af restancer og kontingent.

Henvendelse til Bådebrolauget om nye vedtægter er foretaget.

En grundejer har fået fjernet grene placeret på fællesarealet. Regning fremsendes til grundejeren.

Der er foretaget 2 anmodninger om fjernelse af ’frøspredende ukrudt’.

2 anmodninger om fjernelse af bevoksning mellem vej og parcel er efterkommet.

Anmodning af klipning af hæk er efterkommet.

Sten ved indkørsel til stikvej er forsvundet.

Der er sket henvendelse til Næstved Kommunes ’Park og Vej’ vedrørende manglende udsyn ved
udkørsel fra Reedtzholmvej til Enø Kystvej e foretaget. ’Park og Vej’ er gået ind i sagen.

BESLUTNINGSSAGER

Endeligt forslag om afledning af overfladevand fra Søren Jensen, Lyngkilde Rådgivende Ingeniører blev vedtaget. I forbindelse hermed: Forlig om ødelagt stendige blev godkendt. Der er indhentet rådgivning hos foreningens advokat vedrørende kompetence. Susanne Teilmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt, da ST er inhabil.

Klage over grundejer vedrørende ’manglende vandkig’. IR er tovholder og tager kontakt med parterne.

Forslag vedrørende møde om rådyr. Grundejeren foreslås at fremkomme med et forslag på
Generalforsamlingen 2020.

Flere mails modtaget fra en grundejer. MW besvarer.

FJERNELSE AF ARMEREDE BELÆGNINGER SENEST 2020

Grundejerforeningens generalforsamling vedtog år 2014 nedenstående forslag om
fjernelse af armerede belægninger senest år 2020:

’Samtlige armerede belægninger på fællesarealerne skal være fjernet senest 1. januar 2020.
Efter denne dato fjernes de på ejerens regning.’

NB: Forslaget gælder de ikke-lovlige armerede belægninger.

Referat af bestyrelsesmøde 25. november 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 25. NOVEMBER 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) og suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. oktober 2018. Godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW): Foreningens økonomi pr. 19.11.2018

Foreningskonto kr. 416.424,39
Vejfond kr. 334.095,18
I alt kr.750.519,57

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – Hvis de lokale grundejerforeninger ønsker en fælles lokalplan, kan ønsket vedtages på de respektive grundejerforeningers generalforsamlinger, hvorefter FU retter en fælles henvendelse til kommunen.

Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Forsinket opkrævning af kontingent. MW redegjorde for forløbet.

Aftale om høhøst. Aftalerne med Christian Hansen og de offentlige myndigheder er nu underskrevet.

Status på overfladevandsgener. Vedrørende R 180-181-182-183. Forslag og tilbud fra Christian Hansen, Overdrevsgården, godkendt. Arbejdet påbegyndes til foråret 2019. Vedrørende R 121 tages situationen op til foråret.

Rodskud på fællesarealerne især ved Reedtzholmgården. Er nu fjernet.

Ikke-fjernet oplag af grene på fællesarealet. Ejeren anmodes om at fjerne grenene snarest.

Mangelfuld opfølgning på anmodning om beskæring mod vej. To medlemmer får ny henvendelse.

Orientering fra Bådebrolauget modtaget. Kommentarer fremsendes til Bådebrolauget.

Slidlag på stamvej ved R 2/3. Lovet pålægning i oktober ikke foretaget. Beklagelse fra kommunen modtaget. Nyt løfte om færdiggørelse maj/juni 2019.

Ønske om udlån af metaldetektor til anden grundejerforening. Er ikke imødekommet.

Ansøgning om rævejagt den 15.12.2018 og 26.01.2019. Imødekommet.

Tilbud fra NCC om renovering af stikvejene modtaget. Afgørelsen træffes på foreningens generalforsamling.

Tre mails fra samme grundejer omhandlende bl.a. ønske om oplysninger om anden grundejers tidligere afsluttede sager. Brevskriveren henvises til selv at kontakte den pågældende grundejer.

Gener fra overfladevand – forslag til afhjælpning er nu vedtaget og meddelt grundejeren.

Forslag om (citat) ’at man evt. finder en løsning, hvor driften måske kunne blive foretaget af et eksternt professionelt firma på en objektiv måde.’ Brevskriveren henvises til at stille forslaget på den kommende generalforsamling eller indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag om ændring af Ordensreglementet. Drøftet. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde: 7. februar 2019 kl. 15.00.

OBS

For grundejere, der ikke bebor sommerhuset i vinterperioden, skal vi henlede opmærksomheden på, at der kan være risiko for frostsprængning af vandrør.

Ejeren er ansvarlig for vandforbruget ved en sådan frostsprængning, hvis det sker på ejerens side af vandmåleren – og derfor er det en idé at lukke også ved hovedhanen.

I øvrigt henvises til Karrebæk Vandforsynings hjemmeside: https://kvand.dk/

Referat af bestyrelsesmøde 20. oktober 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 20. OKTOBER 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) og suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. juli 2018.

Nyt fra Kassereren (MW): Foreningens økonomi pr. dags dato:

Foreningskonto 403.143,14 kr.
Vejfond 334.095,18 kr.
I alt 737.238,32 kr.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – Intet nyt.
Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

2 klager over manglende fjordkig. I den ene sag er der indgået forlig. I den anden sag er sagen afsluttet.

Klage over skyggegivende træer. Sagen er afsluttet.

Dræning af periodisk sø. Arbejdet er afsluttet.

Asfaltarbejde ved R3. Forventes udført i uge 48.

Anmodning om beskæring af bevoksning ud over skel. Bestyrelsen har fremsendt 4 anmodninger.

Klage over mangelfuldt asfaltarbejde ved R191. Klagen videresendt til NK Forsyning.

Ny ’høhøster’. Aftale indgået med Christian Hansen, Overdrevsgården, Enø. JB og IR fremsender forslag til kontrakt til Christian Hansen.

Status vedr. reparation af stikvejene. BJ og KN orienterede. Tilbud indhentes.

Status vedr. lokalplanen. IR orienterede om indkommet materiale.

Status vedr. dige. NK’s fællesmøde er udsat til november måned.

Status vedr. kontingentopkrævning. Opkrævninger forventes udsendt i uge 48 2018.

Status vedr. overfladevand – Nielsen & Risager. Nielsen & Risager undlod IGEN at fremsende det lovede materiale. Nyt firma kontaktes.

Indgået post fra R181 (3 henvendelser). JB besvarer.

Indgået post fra R143 (2 henvendelser). ST besvarer én henvendelse. JB besvarer den anden henvendelse.

Forslag om tilføjelse til Ordensreglementet vedr. markering af skel mod fællesarealer. Endeligt forslag udarbejdes til næste møde.

Opkrævning af kontingent fremover. Det foreslås, at kontingentet til grundejerforeningen fremover opkræves i august måned.

Forespørgsel fra grundejer om dækning af udgifterne med 1.000 kr. pr. grundejer for affaldsstativer. Henvendelsen kunne ikke imødekommes.

Fjernelse af store sten på arealet ind mod Strandgårdens Grundejerforening og udfor R22.

Det Grønne Udvalg arbejder videre med sagen.

Næste møde: 25. november 2018 kl. 11 hos BJ R146.

Referat af bestyrelsesmøde 4. juni 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. juni 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) og suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. april 2018 – godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW) – Foreningens økonomi er uændret i forhold til seneste best.møde.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) og Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Beskæring på grund foretaget umiddelbart inden hegnsynet. Kendelse fra Hegnsynet 18.4.18: Markering af skel henvises til afgørelse ved direkte søgsmål.

Klage over skyggegivende træer: Advokat inddraget – 2 træer fældet. Afgørelse om 3. træ træffes mellem parterne i efteråret.

Delvis beskæring på grund foretaget umiddelbart inden hegnsynet. Kendelse fra Hegnsynet 12.4.18: Deadline for resterende beskæring er 1.8.18.

BESLUTNINGSSAGER

Valg til sekretær: Susanne Teilmann R183 blev valgt.
Valg til bestyrelsens repræsentant i Pumpelauget: Bent Jørgensen R146 blev valgt.
Valg til bestyrelsens repræsentant i Fællesudvalget: Kurt Nielsen R126 blev valgt.
Valg til Det Grønne Udvalg: Bent Jørgensen R146 blev valgt til formand for udvalget. Desuden fortsætter Ida Rostgaard R7. Nyvalg Kurt Nielsen R126.
Ida Rostgaard R7 fortsætter som tovholder vedr. udarbejdelse af lokalplan.
Susanne Teilmann R183 er tovholder vedr. dige/kystbeskyttelse.
Jørgen Bøchmann R135 er tovholder vedr. afvanding.
Anmodning om markering af skel fremsendes via grundejerforeningens advokat.
Sag mellem 2 grundejere vedr. udsigtshæmmende beplantning. Længe-verserende sag om udsigtshæmmende beplantning: Vi håber på et forlig mellem parterne.
Klager over den forgangne høhøst – herunder 2 døde rålam. Muligheden for en anden entreprenør undersøges.
Klage over forløb af årlig ’teknofest’. Klagerne henvises til henvendelse til politiet.
Bestyrelsen retter henvendelse til Nielsen & Risager vedr. generne fra overfladevand.
Klager over samleskab placeret på friarealet for enden af en grund: Næstved Kommune har bestemt ’hvor skabet skal stå’!

Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2016

Tilstede: Bent Jørgensen (BJ), Freddy Petersen (FP), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST)

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. september 2016.
Godkendt.

2. Nyt fra Kassereren
Foreningens økonomi pr. 31.10.2016:
Bank 445.661
Vejfond 284.345
Kasse 2.402
I alt 732.408

FASTE ORIENTERINGSSAGER
3. Nyt fra Vandværket. Forslag om sammenlægning mellem Karrebæk Vandværk og Reedtzholm Vandværk. Bestyrelsen har vedtaget at anbefale sammenlægningen.

4. Nyt fra Digeudvalget. Intet Nyt.

5. Nyt fra Vandafledningsudvalget. Intet Nyt.

6. Nyt fra Fællesudvalget. Forslag om oprettelse af et andet fællesorgan drøftes. Der er valgt ny formand, Jette Johnsen. Grundejerforeningen Egemosegår har udmeldt sig af Fællesudvalget.

7. Nyt fra Pumpelauget. Grundejerforeningens økonomiske andel af nye pumper er ca. 28.000 kr.
ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

8. Information om lovligheden af henvendelse fra grundejerforeningen til ejendomsmægler i forbindelse med salg.

9. R 6 Sagen er afsluttet – kommunens og grundejerforeningens krav er opfyldt.

10. JB refererede fra møde i forvaltningen ang. tolkning af deklarationen

11. JB refererede fra møde med politiet ang. påsatte brande. Der fremsendes materiale om tidligere brande til politiet.

12. Henvendelse vedr. udlån af metaldetektor til medlemmerne samt
vedr. loppemarked.

13. Henvendelse om oplag af meget brandbart materiale hos nabo. Næstved Kommune har påtaleretten.

14. Forslag om opsætning af videokamera i forbindelse med pyromanbrande. Opsætning er ulovlig.

BESLUTNINGSSAGER
15. Materiale om anlæggelse af petanquebane modtaget. Indgår som et punkt på grundejerforeningens generalforsamling i 2017.

16. Afvanding af sø – opfølgning på henvendelse fra R 76. Bestyrelsen indhenter tilbud fra 2 kloakmestre. Sagen behandles derefter på generalforsamlingen. (MW)

17. I en verserende sag imødekommes ønsket om aktindsigt.

18. Høhøst 2017. Tilbud om flytning af sten accepteret. Der forhandles med entreprenøren. (FP)

19. Metaldetektor er indkøbt. Ved henvendelse til Bent Jørgensen ydes assistance med at finde skelpæle.

20. Generalforsamling 2017. Generalforsamling i Grundejerforeningen Reedtzholm afholdes 28. maj 2017 på Smålandshavet.

21. Links til Reedtzholm vandværk, Fællesudvalget samt Pumpelauget lægges ind på vores hjemmeside.

22. Orienteringsbrev for 2016 – godkendt

23. Kommende bestyrelsesmøder 11.02.2017 og 10.04.2017

Referat af bestyrelsesmøde 24. september 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2016
Tilstede var: Jørgen Bøchmann, Freddy Petersen, Bent Jørgensen, Morten Wilhelmsen, Susanne Teilmann

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. juli 2016
Godkendt.
2. Nyt fra Kassereren
Foreningens Økonomi pr. 19.9.2016:
Bank 420.895,40
Vejfond 284.345,18
Kasse 2.401,50
I alt 707.642,08

FASTE ORIENTERINGSSAGER
3. Nyt fra Vandværket
Nyt møde 29.9.16. JB deltager
4. Nyt fra Digeudvalget
Intet nyt.
5. Nyt fra Vandafledningsudvalget
Intet nyt.
6. Nyt fra Fællesudvalget
Der arbejdes videre med bestyrelsens forslag om ændring af deklaration til lokalplan samt om adgang til Overdrevet. Nyt møde 15.10.16. JB deltager.
7. Nyt fra Pumpelauget Generalforsamlingens forslag om ændring af fordelingen er afvist. Nyt møde 1.10.16. BJ deltager.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER
8. Efterreparation af vej Næstved Kommune har lovet at efterbehandle udførte reparationer.
9. Diverse mindre-væsentlige henvendelser
Orientering blev foretaget.

10. Møde med advokat samt møde med ejer og bruger af R 6
Oprydning på grunden er i gang. Udgiften til advokatbistand for bestyrelsen i denne sag er på 4.375 kr. inkl. moms.
11. Status omkring udsendte anmodninger om beskæringer
Alle anmodninger er blevet fulgt.
12. Orientering om påsat brand på Reedtzholmvej 173
Orientering blev foretaget.

BESLUTNINGSSAGER
13. Henvendelse fra R 76 om dræning fra fællesarealer
Det bliver undersøgt, om drænrørene findes og er intakte. Derefter tages beslutning om videre forløb.
14. Forslag fra R 3 om etablering af en petanquebane
God idé. Forslagsstilleren bliver bedt om at udarbejde et økonomisk overslag og et forslag om banens nøjagtige placering samt størrelse.
15. Henvendelse vedr. oplag på R 38
Bestyrelsen kontakter ejeren.
16. Henvendelse vedr. mulig urigtig skelmarkering
Bestyrelsen bestiller en landmåler for at få afsluttet denne sag én gang for alle.
17. Forslag fra R 82 om ’nabohjælp-ordning’ i forbindelse med pyromanbrand
Bestyrelsen er positivt indstillet. Projektansvarlige skal findes udenfor bestyrelsen.
18. Forslag om skrivelse til R 122
Bestyrelsen kontakter ejeren.
19. Henvendelse fra R 132 (via ejendomsmægler) vedr. skelmarkering og hegn
Bestyrelsen sender brev til ejendomsmægleren.
20. Henvendelse om genboens høje træer
Bestyrelsen kontakter ejeren.
21. Henvendelse om samme høje træer
Bestyrelsen kontakter ejeren.
22. Forslag om indkøb af metaldetektor
Bestyrelsen indkøber metaldetektor til brug ved fremfinding af skelpæle. (BJ og FP)
23. Retningslinjer for udbetalinger til bestyrelsens medlemmer (MW)
Taget til efterretning.

Link
Grundejerforeningen Reedtzholm, Bestyrelsen
Bestyrelsesmøde den 15. nov. 2015 kl. 10.00 hos Bent, 146
Til stede: JB, AM, BT, KN, BJ.
1. AM Godkendelse af referat. Godkendt
2. BT Foreningens økonomi pr. 15. nov. 2015 Er stadig robust.Kassebeholdning:     3.966 kr.
Bankindestående: 418.414 kr.
Bank, Vejfond       256. 587 kr.
3. JB Indgået postBrev fra RhV 181, der også berører RhV 180 og RhV 181
Brev fra RhV 121, Rhv 76
Adgang til det elektroniske arkiv: hvordan kan andre i bestyrelsen få det?
JB undersøger adgang til elektronisk arkiv
4 AM
 

 

AM/

BT

OrienteringssagerLandsmøde og generalforsamling i Fritidshusejernes Landsforening. FL er en landsdækkende forening, der siger på at varetage sommerhus- og fritidshusejeres interesser. Se mere: www.mitfritidshus.dk
Sædvanen tro var der på landsmødet oplæg fra gæster.Knud Erik Bang fra foreningen Danske Vandløb holdt et oplæg, der præsenterede foreningen. Den er fra 2012 og er en forening for ålav, landbrugsforeninger, grundejerforeninger og fritidshusejersforeninger der har økonomiske og anvendelsesmæssige intresse i forbindelse med vand og oversvømmelser. Se mere om Danske Vandløb på www.danskevandloeb.dkFormanden fra Parcelhusejernes Landsforening, Allan Malskær, præsenterede foreningen med et spændende oplæg. Han omtalteFritidshusejernes Landsforenings samarbejde med advokater i rosende vendinger. Se mere www.parcelhus.dkNye mailadresser. Vi høster fortsat mailadresser’Når medlemmer skifter mailadresser og vi ikke får den nye,   modtager medlemmet ikke længere referater og orienteringsbreve eller andet materiale fra bestyrelsen. 
 

 

 

 

Til hjemmesiden

Ændringer af mail sendes til AM

 

 

 

5. BJ/JB 

JB

 

JB

JB

Nyt fra udvalgene Det grønne udvalg
Rhv 173 Skel markeret
Hæk ved RhV 29 er nu fjernet. Stubbene skal graves væk, så SEAS kan komme til at arbejde på stedet.
Gf Strandgaarden: der forhandles om ved fælles indsats at beskære bevoksning i skellet.Aftale om høhøst med Arne Petersen
RhV 38 frist til 1.12. om tilbageskæring af hæk.Hjemmesideudvalget

Vandværk

Pumpelauget

Fællesudvalget for Grundejere på Enø.Der efterspørges fornyet henvendelse fra Fællesudvalget til Næstved Kommune om omdannelse af deklarationer for området til én lokalplan.

 

Demonstration af hjertestarter på Enø.

BJ kontakter gartneren

BT: Udk. til aft. om høhøst til næste møde.

 

Intet nyt

-do-

Intet nyt

KN og JB ber fællesudvalget om fornyet henvendelse

 

Intet nyt om tid for demonstr.

6. Øvrige orienteringssager Intet nyt.
7. JBJB Beslutningssager
Dispensationer – hvordan behandler man dem?Orienteringsbrev gennemgået og tilrettet. 

Det næste orienteringsbrev er det sidste, der sendes pr. post.

 

 

 

 

 

Dispensationer:fra sag til sag.

AM skriver endelig version.

 

 

De næste sendes kun via mail.

 

 

 

 

 

8. A. JB Drøftelser

 

 Pris og igangsættelse Helmers arbejde.
RhV 81. Det skyldige beløb på 17. 474 kr. er endnu ikke betalt.

Svar til RhV 181 drøftet.

 

Næste møde:

Onsdag den 6. januar 2016 kl. 13. 00 hos JB, sted: aftales.

BT forlader mødet.

OK
BT kon. advokat Lars Urup.
JB svarer.
8 B. AM Øget regnvand på GfR.Anmodning om analyse og rådgivning om tiltag drøftet. AM udbeder tilbud.
Mødet afsluttes i god ro og orden kl. 14.