Kategoriarkiv: Andet

Orientering fra Fællesudvalget – 15. april 2020

Håber alle har haft en god Påske og er ved godt helbred.

Allerede midt i marts blev det et dejligt forårsvejr på Enø – og i resten af landet. Det gode vejr lokkede mange til Enø, både sommerhusejere og rigtig mange besøgende.

På foranledning af forslag fra Ida Rostgaard fra Reedtzholm besluttede Peter Nielsen, Team Trafik Næstved Kommune at opsætte skilte på Græshoppebroen, så der blev ensretning på broen. De første dage var det tydeligt, at de lokale gik i den side, som de plejer, men efter nogle dage har jeg registreret, at fastboende og besøgende respekterer skiltene, så broen kan passeres med overholdelse af afstandsreglerne.
Jeg vil rose Peter for at Idas forslag blev sat i værk på få timer tirsdag den 24. marts.

På tidligere bestyrelsesmøder har Lungshave orienteret om problemerne med tang på den del af Enø Strand, der ligger ud for Lungshave.
Jeg har forsøgt at få dialog med Næstved Kommune om rensning af stranden, men uden held.
På mødet den 13. februar oplyste Per Ourø, at GF Lungshave håbede på en afklaring inden den planlagte generalforsamling 19. april.
Heldigvis er der nu sket flere afklaringer omkring rensning af stranden.
Tidligere blev den første del af stranden renset i et samarbejde mellem Næstved havn og Kommune, men ikke den del af stranden ud for Lungshave.
Næstved Kommune har nu overtaget den del af stranden, så der er fremover kun en aftalepartner.
Fredag den 27. marts fik jeg så et møde i stand med deltagelse af Flemming Jørgensen, Lungshave og park-og vejchef Morten Toft Hansen, Næstved Kommune. MTH forklarede om NKs overtagelse af stranden fra Næstved Havn samt at der var sket en omlægning af udførelse af de arbejdsfunktioner, som NK har på Enø.
Efter MTH vurdering betyder arbejdsomlægningen at det i sommerperioden bliver muligt at forbedre oprensning af tang. Det første og mest benyttede stykke af stranden bliver revet hver dag. Den del, der ligger ud for Lungshave, forventer han at NK kan rive 1-2 gange om ugen.
Det er jo en meget positiv melding. Der var enighed om, at holde dialogen i fremtiden.

På bestyrelsesmødet den 13. februar orienterede jeg om status på højvandsdigeprojektet. At det var forventningen, at der i begyndelsen af april kunne holdes et orienterende møde om det færdige projektforslag for repræsentanter for alle GF.
Projektet fra NIRAS er modtaget af Næstved Kommune, og projektet er nu rundt i forvaltningen til myndighedsbehandling- også kaldet stjernehøring.
Når myndighedsbehandlingen er tilendebragt vil projektet blive lagt på NKs hjemmeside og udsendt til alle lodsejere i en 8 ugers høringsperiode.
Lige nu er tiden ikke til at holde orienteringsmøder, men forhåbentlig bliver det muligt at holde et orienteringsmøde i høringsperioden.

Vedrørende lokalplanen har de berørte GF modtaget information direkte fra Anja Andersen, Næstved Kommune om arbejdet. Jeg har modtaget bidrag med beskrivelse af de enkelte grundejerforeninger, og modtager stadig gerne beskrivelser.

Med venlig hilsen
Jette Johnsen
formand

Orienteringsbrev af november 2019

Kære medlem af Grundejerforeningen Reedtzholm,

Her følger information om de væsentligste sager i Grundejerforeningen Reedtzholm siden generalforsamlingen 2019.

VEDR. GENER FRA OVERFLADEVAND

På generalforsamlingen 2015 fremsatte en grundejer et forslag til afvanding af overfladevand fra et område på fællesarealet. I den forbindelse blev ejere af andre vandlidende grunde efterlyst.

Der indkom fem henvendelser fra parcelejere over gener. Deres grunde modtager alle vand fra højere liggende grunde, stamvej og fællesarealer.

Der har i de forløbne år været sat sagkyndige på for at fremkomme med forslag til afhjælpning, Nemlig en privatpraktiserende ingeniør, et kendt ingeniørfirma i Næstved, samt en entreprenør.  Alle har opgivet at fremkomme med et forslag til en løsning, som én gang for alle kunne løse alle problemerne. Det er også en kompliceret opgave – især ved parcellerne 180-183.

På de mellemliggende generalforsamlinger har der i årenes løb været orienteret om baggrunden for klagerne samt de forgæves forsøg på løsning af problemerne. I referaterne fra bestyrelsesmøder omtales problematikken ligeledes.

Grundejerforeningen har pligt til at afhjælpe generne under henvisning til Miljøbeskyttelsesloven. Grundejerforeningens forpligtelse er ligeledes bekræftet af en advokat.

Opgaven blev derefter overladt til firmaet Lyngkilde, hvor Søren Jensen har haft samtaler med de berørte grundejere og undersøgte om klagerne var berettigede – hvilket firmaet fandt – og efterfølgende er Søren Jensen fremkommet med et forslag.

Arbejdet har været sendt i licitation hos 3 firmaer, hvoraf kun de to vendte tilbage med et tilbud. Der indkom et tilbud fra firmaet Jørgen Møller med en tilbudssum på 358.250 kr. med optioner 182.837,50 kr. Dette tilbud anbefalede Lyngkilde. Andet modtaget tilbud er på 639.344,38 kr. med optioner 359.312,50 kr. (Optioner kan defineres som ”til uforudsete udgifter”)

Bestyrelsen har vedtaget tilbuddet fra Jørgen Møller. Der har i hele forløbet været fuld enighed i bestyrelsen.

Arbejdet sættes i gang i uge 49.

Meget kort fortalt går projektet ud på at lave en mindre fordybning – en form for grøft – langs de berørte grunde og ved 121 føre vandet ned i en faskine og ved de øvrige – tillige på enkelte steder – nedlægge et dræn samt føre vandet under stamvejen til en brønd i nærheden af molokkerne.

Herfra ledes det ud i fjorden

De aktuelle indkørsler bliver forsynet med en form for fast overkørsel i skellet.

I et tilfælde har bestyrelsen indgået et forlig om en reparation for at tilgodese en grundejer, hvor stensætningen er blevet ødelagt p.gr.a det tilstrømmende vand.

I forbindelse med arbejdet vil stamvejen i en kortere periode være lukket ved molokkerne.

JB

Vedr. ARMEREDE INDKØRSLER

I forbindelse med, at der flere gange i de seneste referater samt på generalforsamlingen i 2019 er nævnt fjernelsen af ulovlige armerede indkørsler, skal orienteres om, at dette havde sit udspring i, at man for mange år siden har villet skabe det, man dengang kaldte – ”et grønt look” langs med vejene

Dette ønske gav anledning til følgende vedtagelser

Citat fra ordensreglementet

  1. ”Det er tilladt at etablere græsarmeringssten eller græsarmerings-kassetter i fællesarealet ud for indkørslen til den enkelte parcel fra grunden til den befæstede vej i en bredde svarende til max seks meter. Befæstelsen skal have et græsvolumen på mindst 65% af arealet.”

Desværre skete den forventede reducering ikke – tværtimod steg antallet. Dette bevirkede, at man på generalforsamlingen i 2014 vedtog følgende forslag for at skabe en ”blid” overgang

”Armerede belægninger på fællesarealet: Det foreslås, at samtlige armerede
belægninger på fællesarealerne skal være fjernet senest 1. januar 2020. Efter denne dato fjernes de på ejerens regning.”
NB: Forslaget gælder selvfølgelig de ikke-lovlige armerede belægninger

For : 50 stemmer. I mod: 5 stemmer. Hverken for eller i mod 5 stemmer. Forslaget om fjernelse af ulovlige overkørsler inden 2020 er dermed vedtaget.”

Flere grundejere har allerede lovliggjort deres armerede indkørsler og enkelte har fået udsættelse.

Tilbage ligger dog en del. Bestyrelsen har indledningsvis allerede drøftet dette med sin advokat, og først i det nye år fortsætter disse drøftelser.

Det kan dog allerede nu oplyses, at såfremt armeringerne har ligget i mere end 20 år kan der være mulighed for at de i dag kan være lovlige.

JB

Lokalplan for Enø

Plan- og Erhvervsudvalget i Næstved Kommune besluttede den 9. september 2019 at udarbejde forslag til lokalplan for sommerhusområderne på Enø, der er omfattet af de gamle bygningsregulerende deklarationer. Lokalplanen skal udarbejdes i samarbejde med Fællesudvalget og med bidrag fra de respektive grundejerforeninger.

Det drejer sig om følgende grundejerforeninger: Reedtzholm, Strandgården, Klintegården, Stølsgården, Egemosegård, Vigen, Gerbredgård, Kildeengen, samt Højbogård og Horskærgård, som begge er i Karrebæksminde.

Deklarationens bestemmelser håndhæves indtil en ny lokalplan foreligger.

 

Proces og tidsplan

Næstved Kommune inviterede to deltagere fra hver grundejerforening til et informationsmøde vedrørende opstart af procesfor ny lokalplan. I mødet deltog Jørgen Bøchmann og Ida Rostgaard.

Næste trin i processen er at områderne skal besigtiges med repræsentanter fra kommunen, fællesudvalget og grundejerforeningen. Formålet med besigtigelsen er at præsentere områdernes karakteristika og udfordringer.

Næstved Kommunes administration udarbejder med bidrag fra fællesudvalget og grundejerforeningerne et udkast til lokalbestemmelserne. Udkastet skal først og fremmest indeholde fællesbestemmelser for alle grundejerforeningerne. Særskilte bestemmelser for grundejerforeningerne medtages kun i lokalplanen, hvis der er væsentlig planmæssig begrundelse for det.

November – december 2019: Dialog med Fællesudvalget, grundejerforeningerne og lokalområdet.

Januar – Marts 2020: Udarbejdelse af udkast til bestemmelserne.

April 2020: Dialog med Fællesudvalget og grundejerforeningerne om indholdet af lokalplanudkast.

Juni 2020: Forslag til lokalplanen forelægges Plan- og Erhvervsudvalget.

Juni 2020: Forslag til lokalplanen sendes i offentlig høring i 8 uger.

September 2020: Dialog med Fællesudvalget og grundejerforeningerne om ændringer til lokalplanen på baggrund af høringssvar.

Oktober 2020: Lokalplanen vedtages endeligt.

OBS: I perioden fra juni til oktober 2020 kan Næstved Kommune ikke behandlebyggetilladelser, hvis de ikke overholder gældende regler.

 

Ønsker om indhold i ny lokalplan

Alle her på Reedtzholm er velkomne til at se på vores nuværende deklaration og komme med ønsker og forslag til, hvad vi gerne vil have med i den nye lokalplan, og hvad vi ikke vil have med.

Forslagene kan sendes til Ida Rostgaard på e-mail idarostgaard17@gmail.com da Ida er bestyrelsens medlem i fællesudvalget. Gerne så snart som muligt.

 

Eksisterende lokalplaner:

Lokalplan F3 – 1 for friarealerne på Lungshave og Enø, som blev vedtaget af Næstved Byråd den 12.8. 1980.

Lokalplan 009 for sommerhusområdet Enø Kystvej 133, som blev vedtaget af Næstved Byråd 17.1. 2011

Lokalplan 063 for sommerhusområderne Enø Strand, Lungshave, Højboparken og Lundegården, som blev vedtaget af Næstved Byråd den 25.4. 2017.

IR

 

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen i 2020 foregår søndag den 17. maj 2020 på Smålandshavet.

Rævejagt – kun i januar 2016

Den 12. december 2015 og den 23. januar 2016 skulle rævejagten gå ind på Reedztholm.

Den 12. december er jagten aflyst af mandskabsmæssige årsager, så det bliver kun til jagt den 23. januar 2016.
Ræve lever vildt på Enø; de tager fugle mv. I naturens kredsløb hører ræve til. Men rævene har for gode forhold: De tager i øens enge og overdrev jordrugende fugle, som vi ønsker at beskytte.

Derfor holdes bestanden af ræve nede ved jagt.
Karrebæksminde Strandjagtforening står for jagten.
Jagten drives som en såkaldt trykjagt. Jagten sker alene i rørskæret, hvor jægere med bistand af hunde driver eller trykker ræve ud til skytter, der er posterede uden for rørskæret.
Sidste år lykkedes det at nedlægge fem ræve på to jagtdage.
De fleste ræve, der ses i forbindelse med jagten, undslipper uden at der kan afgives skud.

Jægerne iagttager alle sikkerhedsregler, og de ganske få skud, der afgives, er i retning mod fjorden. Skuddene afgives uden fare for mennesker og husdyr. Der skydes naturligvis kun med haglvåben, ikke langtrækkende rifler.

Jagten påtænkes I denne vinter at ligge d. 23. januar 2016.
Karrebæksminde Strandjagtforening har indgået aftale med Strandgården og Enø Overdrev. Der kommer et derfor et sammenhængende drev som følger: Reedtzholm, Strandgården, Overdrevgårdens jorde, inkl. Enø Overdrev.

På jagtdagen vil der blive opsat skilte om rævejagt ved begge indkørsler til Reedtzholmvej.

Venlig hilsen

pbv
Agnete Munck

Triatlon på Reedtzholmvej

Til information for beboere i området ved Redtzholmvej

Grundlovsdag, den 5. Juni afvikles første udgave af Karrebæksminde triatlon, en kvart Jernmand med udgangspunkt i Karrebæksminde/Enø. Ved stævnet, skal deltagerne gennemføre 950m svømning, 45 km cykling samt 10.5 km løb.

Stævnet starter kl 12.00 og forløber frem til klokken 16.00. Redtzholmvej vil indgå som en del af løberuten (se kort), og vi vil derfor gerne informere de berørte beboere omkring en øget aktivitet i tidsrummet kl 13.30-15.30 i og omkring jeres beboelse. Denne aktivitet vil medfører nedsat mulighed for udkørsel (dog er det muligt). Vi håber dog I vil begrænse kørsel i dette tidsrum.

Stævnet er godkendt af Næstved Kommune, og vi vil anvende offentlig vej til afvikling af løberuten, herunder jeres område. Vi håber i vil tage godt imod atleterne og heppe på dem i deres bestræbelser på at gennemføre løbet. Vi henstiller til atleterne at de under ingen omstændigheder må efterlade skrald/papir/energiprodukter nogen steder på ruten.

Ved yderligere spørgsmål kan Løbsarrangør, Nicholas Sroczynski kontaktes på telefon 28911504.

Hjertestarter på Enø

(Helmer Jensen, Stølsgården ( æggesalget) Enø Kystvej 182, lige overfor Strandgårdsvej)

Hjerteforeningen og TrygFonden har doneret Enø en hjertestarter, som er blevet opsat på Enø Kystvej 55 (Fjordhusene, i gården, ved Danlands kontor/reception).

Grundejerforeningerne Lungshave, Gerbredgård og Enøstrand har i fællesskab med Fjordhusene/Danland delt udgifterne til skab til hjertestarteren samt opsætning. I forbindelse med opsætningen blev der den 31. marts 2015 afholdt et kursus i Livreddende Førstehjælp samt instruktion i brug af hjertestarteren arrangeret af Hjerteforeningen. Fra Grundejerforeningen Enø Strand (GES) deltog formanden og sekretæren. Kurset var velafviklet og informativt, men naturligvis uden udbytte for andre end de tilstedeværende.

For de af GES’ medlemmer, som ikke måtte være helt fortrolige med Livreddende Førstehjælp, har Dansk Råd for Genoplivning, Falck ogHjerteforeningen hjemmesider med hhv. videoer og print-selv-folder, som det kan anbefales at se og læse.

TrygFonden Hjertestart App kan downloades fra henholdsvis Apples App Store og Google Play.

Der er på Enø også hjertestarter ved Næstved Sejlklub Inderhavn, Enø Camping, Samarittervagten – Røde Kors samt TrygFondens Livreddertårn. Desuden har Fællesudvalget af Grundejerforeninger på Enø fornylig opsat hjertestarter hos Helmer Jensen, Stølsgården ( æggesalget) Enø Kystvej 182, lige overfor Strandgårdsvej. På fastlandssiden er der opsat hjertestarter på gavlen af det gule magasin/pakhus lige ved broen og påSmålandshavet Kursus- og Kongrescenter.

Se den præcise placering af hjertestarterne i lokalområder her, og bemærk at ikke alle hjertestartere er tilgængelige hele døgnet/året.

Se placering / adresse her: www.hjertestarter.dk