Bestyrelsesmødet den 5 juni 2016, referat

Referat af bestyrelsesmøde 5. juni 2016 i Grundejerforeningen Reedtzholm..

.

Referat af Bestyrelsesmøde 5. juni 2016

Beslutningsprotokol  
Dato og tidspunkt: 5. juni 2016 kl. 9.30
Mødeleder: Jørgen Bøchmann
Protokol: Susanne Teilmann (sekretær)
Sted: Bent Jørgensen, Reedtzholmvej 146
Tilstede: Morten (MW), Freddy (FP), Bent (BJ), Jørgen (JB), Susanne (ST)
Fraværende:  
Bemærkninger: Ændringer til punkter i dagsordenen
 1. Faste Orienteringssager
Nr. Ansvar Emne Beslutning
1 Godkendelse af beslutningsprotokollen fra sidste møde Udgår.
2 Gennemgang af foreningens økonomi Bankkonto:kr.
Vejfondskonto: kr.
3 Nyt fra fællesudvalget
4 JB Nyt fra Vandværket Næste møde den 16.6.16
5   Nyt fra digeudvalget
6 Nyt fra vandafledningsudvalget
7 Nyt fra pumpelauget
8 Nyt fra Fællesudvalget.
9 Nyt fra Fritidshusejernes Landsforening
 1. Øvrige Orienteringssager
Nr. Ansvar Emne Beslutning
1 JB R 6 Svar fra forvaltningen vedr. fremsendt klage Det oplyses: Færdiggørelse påbegyndes 1.6.16. Ejerforholdet afklares.
2 JB R 81 Regning (4019 kr. incl. advokatudgift) for hjemkørsel af båd til helårsadresse. Regningen er betalt. Sagen er dermed helt afsluttet.
3 BJ Større bunke græstørv placeret på fællesarealet Formodet ejer er anmodet om hurtig fjernelse.              Tørvene er fjernet.
4 JB Forslag fra Bente Hansen (generalforsamlingen) om, hvorvidt der kan afsiges en ny kendelse om fordeling. Der er taget kontakt til pumpelauget.
5 JB “Find vej på Enø” Indsigelse mod udsendt materiale.

Herlufsholm Orienteringsklub har udarbejdet forskelligt materiale (brochure og website), hvor ’poster’ kan aflæses ved hjælp af QR-koder. Grundejerforeningen har ikke givet tilladelse til opsætning af en post, JB har bedt om at afmærkningen af posten fjernes fra websitet.

6 JB R 20  Ny ejers overtagelse af hæk på fællesarealet. Hækken er ved at blive fjernet.
7 JB Beskæring mod Strandgården Nye tilbud indhentes. De indkomne tilbud var ikke sammenlignelige.
8 Slåning af fællesarealerne. Møde med Arne Petersen 6.6.16.
 1. Beslutningssager
Nr. Ansvar Emne Beslutning
1 Valg af
2 Næstformand Freddy Petersen
3 Repræsentant i Pumpelauget Bent Jørgensen
4 Repræsentant i Fællesudvalget Jørgen Bøchmann
5 Repræsentant i Vandværket Jørgen Bøchmann
6 Repræsentant i udv. for vandafledning Morten Wilhelmsen
7 Repræsentant i digeudvalget Bent Jørgensen
8 ”vejmand” herunder de grønne områder Bent Jørgensen
9 3 medlemmer til ”det grønne udvalg” Freddy Petersen, Bent Jørgensen, Jørgen Bøchmann
10 JB Underskrivelse af udmelding af Landsforeningen JB underskriver og sender udmeldelsen.
11 JB Klage over løsgående hund. Klager skal henvende sig til JB, hvis det sker igen. Først derefter fremsendes klage over, at hunden ikke holdes i snor.
12 Best. Markering af hvide sten om vinteren Bestyrelsen mener ikke, der er behov for at foretage sig yderligere, men er villig til at indgå i dialog, hvis klageren vil forfølge sagen.
13 Best. R 6 & 38 Forslag om godkendelse af evt. advokatbistand. I det omfang, hvor der er behov for advokatbistand, inddrages advokat.
14 ST Fastsættelse af Generalforsamling i 2017. Forslag 14. maj 2017. Datoen for Generalforsamling 2017 er fastlagt til 14. maj.ST booker Konferencecenter Smålandshavet.
15 Morten og (JB) Undersøgelse af mulighed for salg af jordstykke JB fremsender materiale til MW, som derefter kontakter Næstved Teknisk Forvaltning.
16 JB R 23 Ny ejers overtagelse af hæk på fællesarealet. JB genoptager dialogen med ’Bethaniahuset’, som er ejer af R23.
17 Udvalg Forslag fra Bjørn Therkelsen vedr. undersøgelse af eksisterende dræn. JB har bekræftet modtagelse af henvendelsen.                     Sagen overlades til det nye Udvalg for Vandafledning.
 1. Indkommen post
  Mail fra Jan Howardy, Landsforeningen Bjørn Therkelsen, vedr. udvalg – (afventer tilmeldinger fra andre) Bjørn Therkelsen vedr. undersøgelse af dræn
  Nye mailadresser fra R. 34 A og 56. Regning fra ”Smålandshavet” Afregning fra advokat vedr. R 81
  Regning fra Lars Kristensen vedr. rådgivning
 2. Drøftelser
  Evaluering af generalforsamlingen
 3. Næste møder
  Bestyrelsesmøde 19. juli kl. 9.30 hos ST på RHV 183

Bestyrelsesmøde 24. september kl. 9.30 hos FP, Flintebjerg 10, 4320 Lejre