Bestyrelsesmødet 19. juli 2016

Referat af Grundejerforeningen Reedtzholm bestyrelsesmøde 19. juli 2016

Tilstede: Bent Jørgensen (BJ), Freddy Petersen (FP), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST)

FASTE ORIENTERINGSSAGER

ST              Godkendelse af referat
MW            Foreningens økonomi
Bank:    438.795.40 DKK
Vejfond: 284.345,18 DKK
Kasse:        2.401,50 DKK
I alt:     725.542,08 DKK

 JB              Nyt fra Fællesudvalget: Næste møde 27.8.2016. Punkter efterlyses. Vores forslag; Ændring af deklarationen til fordel for en lokalplan samt Oversigt over hjertestartere.
JB              Nyt fra Vandværket: Intet nyt.
BJ              Nyt fra Digeudvalget: Næstved Kommune har via brev til alle beboere                 i Karrebæksminde indkaldt til orienteringsmøde 8.9.2016 om behovet for et højvandsdige. JB og BJ deltager på vegne af grundejerforeningen.
MW    Nyt fra Vandafledningsudvalget: Intet Nyt.
BJ      Nyt fra Pumpelauget: Der afholdes møde 30.7.2016 – JB og BJ deltager på vegne afgrundejerforeningen.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER
Kloak/rotter ved R 102: NK Forsyning arbejder med problemet.
Post fra Agnete Munck R 122: Agnete Munck har i skrivelse af 1.7.2016 meddelt, at det ulovlige byggeri er fjernet senest inden generalforsamlingen 2017. Bestyrelsen godkender denne tilkendegivelse.
Møde med Kaj Madsen, Næstved Kommune vedr. R 6. Kaj Madsen og JB har besigtiget grunden.
Post fra Kaj Madsen vedr. R 6: Forvaltningen har pålagt Thomas Hansen at fjerne byggematerialerne.

Bestyrelsens henvendelse til Thomas Hansen R 6 vedr. fjernelse af
omfattende frøspredende ukrudt. Beplantningen er ikke fjernet. Sagen overlades til grundejerforeningens advokat.
Henvendelse fra R 38: Sagen verserer.
Møde med Arne Petersen om høhøst: Mødereferat af 6. juni modtaget og rundsendt til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen indhenter tilbud på slåning af græs rundt om sten og transformatorstation.

Genetablering af område på Trekanten efter oplag af jord efter byggeri: Sagen er løst.
Henvendelse til Pumpelauget med anmodning om behandling af Bente Hansens forslag om en fornyet kendelse omkring fordelingen af udgifterne i forbindelse med dræning: Pumpelauget afviser henvendelsen.

Reservation af Smålandshavet til generalforsamling 28. maj 2017: Bemærk ny dato.

BESLUTNINGSSAGER
Tilbud vedr. efterslåning af græs: Der indhentes 2 tilbud.
R 159 vedr. beplantning: Anmodning om hegnsyn foretages.
R 132 i forbindelse med salg: Der rettes henvendelse til ejeren i forbindelse med beplantning.

INDKOMMEN POST
Kaj Madsen vedr. R 6
Agnete Munck vedr, R 122
Bjørn Therkelsen vedr. spuling af drænrør.
Næstved Kommune Center for plan og Erhverv – Byggemyndighed, 30.juni 2016
Kursus- og Konferencecenter Smålandshavet.

DRØFTELSER
Vandafledning – videre forløb: Forslaget fra generalforsamlingen om nedsættelse af et udvalg kan ikke realiseres, idet de to henvendelser om deltagelse, der foreligger, begge af forskellige årsager vil kunne give anledning til kritik. Bestyrelsen har derefter besluttet at indhente to tilbud på løsning af det aktuelle problem. Det billigste af disse vil på generalforsamlingen i 2017 blive fremlagt. Forslag fra Bjørn Therkelsen om evt. spuling af drænrør må indgå i tilbudsgivernes overvejelser.

Orientering om foreningens arkiver: Blev foretaget.
Retningslinjer for udbetaling til bestyrelsens medlemmer: MW fremlagde en skriftlig oversigt.

NÆSTE MØDE: 24. september kl. 9.30 på Reedtzholmvej 187.