Bestyrelsesmøde den 20. August 2015

 

Grundejerforeningen Reedtzholm, Bestyrelsen.

Referat af mødet den 20. aug. 2015 JB, AM, KN, BJ hos KN . Afbud: BT.

 

 

Nr. Emne Beslutning
1. referat mødet Godkendelse af referat fra 2 juli Godkendt
2. økonomi Kontant                 7.628 kr.Bank                   356.36016 kr.Vejfond            234.445 kr.
3. Indgået Post Brev fra RhV 20, RhV fra 181 og RhV 171
4. Oriente-rings-sager Fuldmagt til bankkonto

BT og JB i banken. Foreningens konto har nu navn på den korrekte formand og ikke Helmuth.
RhV 81; Dom i sag om båd på fællesparkering GF Reedtzholm vandt sagen i Byretten. Modparten søger om lov til at anke sagen.
Advokatomkostninger 22.490 kr., inkl. hævdundersøgelse mv.
RhV  171 Ejerne har opsat markering mod fællesarealet.
Maling af hvide sten Er foretaget.
Restslåning af græs Entreprenør er bestilt
Grus til to vendepladser Er leveret.
Nye  ophængs-skabe Forventes leveret den
Anmodninger om beskæringer mod fællesareal De fleste anmodninger efterkommes uden problemer. For kun ganske få var det nødvendigt med påmindelse.
RhV 77 Aftale om tidspunkt for markering er indgået.
RhV 79 Container på fælles P plads er flyttet.
5.Nyt fra udvalgene Vandværk: intet nytDigeudvalget: Intet nytPumpelauget: IntetFællesudvalget for Grundejere på Enø Fritidshusejernes Landsforening Der er referat fra Fællesudvalgets grundejerforening.
6.Øvrige oriente-rings-sager Opdatering af adresselisten.Molokkerne: Det er bestyrelsens oplevelse, at udefrakommende stiller restaffald ved molokkerne. AM og BT ser på det.Bestyrelsen minder om at molokkerne udelukkende er til glas-papir og metalaffald. Andet affald hører ikke til.
7.Beslut-ningssager KN og JB: R 171 Forslag til svar på brev af 12. juli 2015 fremsendes særskilt.Brev fra R 181 vedr. budget og referater fremsendes særskilt. JB Brev godkendtAM og BT svarer på brev.
R 35 a. – manglende færdiggørelse af beskæring, oplag på grunden samt placering af grene på fællesarealet.Ny deadline til 8. sept. 2015. Overholdes denne dato ikke overlades sagen til Næstved kommune om oplag, nedlagt skel og til Fogedretten om grene på fællesarealet.
R 192. Beplantning på fællesarealet. Sagen har eksisteret siden 2007. Foreningen svarer RhV 192, at foreningen besørger, at beplantningen på fællesarealet fjernes. BJ kontakter gartner.
8.Drøftelser Brev til RhV 20Enø hjertestarter findes på tre steder:Helmer, Enø Kystvej 182Campingpladsen

 

Enø Resort

 

 

AM svarerRing 112 – se hvor den nærmeste hjertestarter er.Der findes apps, der viser den nærmester hjerte-starter. 

Næste demonstration af hjertestarter vil komme på nettet.

 

 

9.Næste møde 17. oktober kl. 10 hos Bjørn.