Bestyrelsesmøde den 13. maj 2016

Grundejerforneningen Reedtzholm, bestyrelsesmøde den 13. maj 2016 kl. 14.00 hos Bent, RhV 146.

Tilstede:

Jørgen Bøchmann (JB), RhV 135. Agnete Munck, (AM) RhV 122 Bjørn Terkelsen, (BT)RhV 76 Bent Jørgensen,(BJ) RhV 146.Afbud: Kurt Nielsen, (KN) RhV 126,

 

Dagsorden:

  1. AM Godkendelse af referat.                                     Referat godkendt.

 

  1. BT Foreningens økonomi. pr. 13.maj 2016

Kasse: 3.591,50 kr. Bank: 458.534,55 kr. Bank vejfond 284.345,18 kr.

 

  1. Indkommet post:

R 51 kopi er fremsendt

R 20  kopi er fremsendt

Fra EriK Torm kopi er  fremsendt   21.4.16

  1. Orienteringssager

AM                             Status for Generalforsamling 2016.        To-do Listen blev gennemgået

JB:                              Status for kontrakt om høhøst og lignende vedligeholdelse af fællesarealet.
Der foreligger ikke nogen ny kontrakt. Opgaven overlades til den nye bestyrelse.

Status vedr. allerede bestilt gartneropgaver på fællesarealerne overmod Strandgården:

BJ                               Helmer er i gang med at rydde området.

BT:                             Økonomisk krav mod RhV 81: Det resterende økonomiske krav for flytning og opbevaring af båd er forgæves søgt inddraget og er derfor sendt til advokat.

Status for opsætning af skilt med ”hunde i snor.” : Skiltene er sat op.

  1. Vandværk.- Intet nyt

Digeudvalget. Der er kommet en udtalelse fra Kystdirektoratet. Svaret lægges op på vores hjemmeside til orientering. Fra Næstved Kommune vil der kommet en skrivelse til samtlige interessenter i digesagen.

Pumpelauget: Intet nyt

Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø: Intet nyt

Fritidshusejernes Landsforening. Intet nyt.

 

  1. Øvrige orienteringssager. Intet nyt.
  2. JB Beslutningssager Intet nyt.

8                                 Drøftelser

AM                             Drøftelse af bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen har fra sidste generalforsamling arvet et spørgsmål omkring konstitueringen. Dette ville i givet fald medvirke til at valget ved den kommende generalforsamling ville stå med et problem. Dette spørgsmål er nu løst ved at bestyrelsen konstituerer Bent Jørgensen som næstformand frem til generalforsamlingen 2016.

 

JB                               Drøftelse af ejers (R 143) placering af græstørv på fællesarealet

Anmodning om tilladelse til opsætning af pæle i forb. med  “Find vej på Enø “.

Forslagsstilleren henvises til fornyet henvendelse i forb. med generalforsamlingen i 2017, da en tidligere henvendelse er blevet behandlet på en foregående generalforsamling og er blevet afvist.

 

Drøftelse af indholdet i den mundtlige beretning.