Bestyrelsesmøde 3. april

reedtzholm.dk//

Grundejerforeningen Reedtzholm, bestyrelsesmøde

søndag den 3. april 2016 kl. 13.00 hos Bent, RhV 146.

Tilstede:

Jørgen Bøchmann (JB), RhV 135. Agnete Munck, (AM) RhV 122 Bjørn Terkelsen, (BT)RhV 76 Kurt Nielsen, (KN) RhV 126, Bent Jørgensen,(BJ) RhV 146.

 

Dagsorden

 

  1. AM Godkendelse af referat. Godkendt.

 

  1. BT Foreningens økonomi.

Kasse: 3.435, 50 kr. Bank: 479.511,12 Kr. Vejfond: 283.845,18 kr.

JB                Evt.  justering af kommende budget. Beløbsændring til 70.000 kr. til konsulentbistand fastlagt.

  1. Orienteringssager

JB                         Indkommet post: Fra Michael Krog vedr. fuglelivet på ”Næbbet.”

               JB: Brevet sendes ud til de pågældende beboere.

Orientering om

RhV 20: Senest 1. 7. er hækken og rødderne fjernet.
RhV 23: Hæk flyttes.
RhV 38: Sagen forsætter.
RhV 81: Vi hører intet.
RhV 107: Sagen er i gang.
RhV 124: Sagen er i gang
RhV 143: Der er sendt vedrørende kørsel over det grønne bånd.

JB:            Status for kontrakt om høhøst og lignende vedligeholdelse af fællesarealet. BT: Vi må finde en alternativ plan til at slå græsset og slå rundt om stenene.

Status vedr. allerede bestilt gartneropgaver på fællesarealerne over mod Strandgården. KN: Helmer er bestilt til opgaven.

Status vedr. indkøb af nye markeringssten. KN: Stenene er på vej.

Status for beskæring af fælleshegn mod Strandgården. Vi har ikke hørt fra Strandgården; denne fælles opgave er givet til os fra Vandværket, der ønsker at friholde deres filtre for pollen.

AM      Status for forberedelse af generalforsamling 2016.

Status talt igennem. Beretningen drøftet. Folk der fremover vil have materialer pr. fodpost skal sende os et brev om at de ønsker at modtage materialerne som brev.

  1. Nyt fra udvalgene

Det grønne udvalg: Se under orientering

Hjemmesideudvalget: intet nyt.

 

Reedtzholm Vandværk:

JB: der kommer nye vandmålere begyndende fra nr. 1.

Der er plenarmøde den 23 april i Reedtzholm Vandværk

Digeudvalget: Intet nyt

Pumpelauget: Intet nyt

Fællesudvalget for Grundejere på Enø: Intet nyt.

Fritidshusejernes Landsforening: Intet nyt.

 

  1. Øvrige orienteringssager

 

  1. Beslutningssager.

To skilte med ”Hunde holdes i snor” købes og sættes ved indkørslerne til Reedtzholmvej.

 

  1. Drøftelser

 

  1. Næste møde: Den 13. maj kl. 14.00 hos Bent, RhV 146.