Bestyrelsesmøde 17. marts. 2015

Grundejerforeningen Reedtzholm

REFERAT af  bestyrelsesmøde den 17 marts. 2015 Kurt, RhV 126 kl. 14-16.30
Tilstede: Claus Carstensen, Bjørn Terkelsen, Kurt Nielsen, Jørgen Bøchmann Agnete Munck
Ref. Agnete Munck

Faste orienteringssager

Ansvar Emne Beslutning
1 AM Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet rettes til inden godkendelse
2 BT Gennemgang af foreningens økonomiKontant:  2.122.50
Bank:     363.175,78
Vejfond: 209.320,98
Indgået post  Intet
JB RhV 23 Huset solgt; hæk klippet ned, men formodes at brede  sig over fællesarealet. Ejendomsmægler har lovet at finde skelpælene, intet er sket. Vi kontakter ejer direkte. Vi må gerne kontakte ejendomsmæglere ved salg, siger vores advokat. JB skriver brev til ejeren om at finde skelpælene
JB RhV 20.  JB og KN tager  et møde om hæk og båd.
JB Rhv 38. JB har kommunikeret med forvaltningen og sagen fortsætter. Forvaltningen har påbegyndt en sag mod ejeren.
JB Bussens vendeplads. Det er vigtigt at få beskrevet ejer/lejer/bruger forholdet om vedligeholdelse og retablere efter endt brug ved krav om forurening. AM laver udkast.
AM  To-do-listen til generalforsamlingen er sendt rundt. Opdateres med relevante punkter. AM muligvis usikker som referent pga. rejse i udlandet. AM sørger for backup til referentposten.
AM Forsikringsforhold. En bestyrelsesansvarsforsikring er tegnet gennem Fritidshusejernes Landsforening tilbage i 2010.
3. CC Indgået post intet.
4

Nyt fra udvalgene.

KN Det grønne udvalg: Fire henvendelser havde deadline til d.d.  I to sager er der indgået en aftale m.h.t. tid. I de to resterendes sager er intet foretaget eller aftalt.Tre  henvendelser med ønske om senere deadline er allerede efterkommet. Brev afsendes,-  Der sendes brev med påskønnelser af, at medlemmer har imødekommet bestyrelsens henvendelse.
AM Hjemmesideudvalget. Oplæg til ny hjemmeside fremvist. Der er forslag om at indhente medlemmers historie fra starten af GfR, da grundejerforeningen fylder 50 år i år. Der er forslag om et luftfoto af Reedtzholm på forsiden. Hvem får adgang til siten? Webmaster spørgsmål ikke besluttet. AM arbejder videre. Der ønskes forslag til hvem der har adgang til at redigere siten.
 CC Nyt fra Vandværket Intet
 CC Nyt fra Pumpelauget Indkaldelse til plenarforsamling 21/3  Det er ej fastlagt hvem der deltager.
 CC Nyt fra fællesudvalget for grundejere på Enø intet
AM Nyt fra FritidshusejernesLandsforening  AM skal til revisionsmøde i LF
5  

Øvrige orienteringssager

 BT Udhængsskabet er der øvet hærværk imod. I øvrigt er de gamle. AM undersøger nye  udhængsskabe
 6  

Beslutningssager

Materialer til generalforsamlingen

JB  Udkast til beretning gennemgået. Beretning godkendt
BT  Fremlægger budgettet for 2016. Budgettet drøftes. Medlemsskabet af FL er under overvejelse. BT fremsender et tilrettet budget.På genfors. 2014 efterlyses grusbunker på stikveje. Beløb til grusbunker er afsat
 7

Drøftelser

 JB    Generalforsamling- referat/dagsorden.Indkaldelse til gen. fors. pr. mail drøftes. Dagsordenen skal  fremgå af referatet på hjemmesiden. Ejere af e-mails spørges om de vil modtage indkaldelsen pr. e-mail AM/ BT

 

AM Ældre materiale  Arkiv – gamle GfR materialer afleveres til arkiv. Landsarkiv eller lokalarkiv afdækkes.
8 Næste møde den 10. april kl.14 hos Agnete RhV 122.