Beslutningsreferat generalforsamling 28. maj 2017

BESLUTNINGSREFERAT AF GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLMS GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2017

Formand Jørgen Bøchmann bød velkommen.

 1. Valg af tre stemmetællere: Gitte Moes (R 174), John Bang Jørgensen (R 117) og Lars Bo Ammitzbøll (R 49) blev valgt.
 2. Valg af generalforsamlingens dirigent: Peder Sass blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 3. Valg er generalforsamlingens referent. Susanne Teilmann (R 183) blev valgt.
 4. Aflæggelse ved formanden af bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virke i det forløbne år. Beretningen blev godkendt, og der blev svaret på de spørgsmål, som blev stillet til beretningens punkter. Formandens beretning kan læses på dette link: Formandens Mundtlige Beretning fra generalforsamlingen 2017
  • Bestyrelsen opfordrer Fællesudvalget til at arrangere en demonstration af hjertestarteren.
  • Der blev fra forskellige sider udtalt ros til bestyrelsen for at tilstræbe et pænere område samt fred og ro i området.
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab for året 2016 ved kassereren. Foreningens kasserer, Morten Wilhelmsen, aflagde regnskabet. Regnskabet for 2016 blev godkendt.
 6. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse:
 • Principiel stillingtagen til, om der skal foretages en afvanding af periodevis sø ved Reedtzholm 76. Indhentede tilbud er på mellem ca. 58.750 kr. og 78.750 kr. Generalforsamlingen traf med stemmerne 46 for og 14 imod beslutning om, at der ikke skal foretages en afvanding. Beslutningen indebærer, at grundejerforeningen fremover kun går ind i lignende sager, såfremt der foreligger et juridisk ansvar.
 1. Forslag fra medlemmer til godkendelse.
  • Principiel stillingtagen til, om der skal etableres en petanquebane ved vandværket. Forventet udgift ca. 12.000 kr. i en meget enkel udgave. I professionel udgave: 29.000 kr. Forslaget blev nedstemt.
  • Forslag fra Bo Søsted om tilmelding til den gratis Nabohjælp-ordning med skiltning ved indkørsel til området og på døre/vinduer – og nedsættelse af en arbejdsgruppe. Forslaget blev vedtaget. Arbejdsgruppen består af Vera Pedersen (R 27), Bjørn Terkelsen (R 76) og Susanne Parbst (R 121).
 2. Forelæggelse ved kassereren af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. Til godkendelse. Budgettet blev

godkendt. Bestyrelsens forslag til kontingent: Kontingentet fastholdes. Til godkendelse. Fastholdelse af kontingentet blev godkendt.

 1. Valg til bestyrelsen. På valg er:
 2. Valg af formand for 2 år. Jørgen Bøchmann modtager genvalg. Jørgen Bøchmann blev genvalgt.
 3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. For 2 år: Bent Jørgensen modtager genvalg. For 1 år: Freddy Petersen modtager ikke genvalg. Bent Jørgensen blev genvalgt. Ida Rostgaard (R 7) blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for 1 år.
 4. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år i henhold til § 6. Kurt Nielsen (R 126) blev valgt som 1. suppleant. Poul Fritzner (R 124) blev valgt som 2. suppleant.
 5. Valg af 2 revisorer for 1 år i henhold til § 6. Susanne Parbst og Bjørn Terkelsen modtager genvalg. Susanne Parbst (R 121) og Bjørn Terkelsen (R 76) blev genvalgt som revisorer.
 6. Valg af revisorsuppleant for 1 år i henhold til § 6. Mogens Nielsen modtager genvalg. Mogens Nielsen (R 70) blev genvalgt som revisorsuppleant.

Bestyrelsen takker alle, der mødte op til generalforsamlingen, og takker samtidig for saglige argumenter og en god tone.

Underskrevet af Peder Sass, generalforsamlingens dirigent: