Forfatterarkiv: enavn

Referat af bestyrelsesmøde 24. juli 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 24. juli 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) og suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. april 2018 – godkendt.
Nyt fra Kassereren (MW): Foreningens økonomi pr. dags dato:

Foreningskonto 465.825,64 kr.
Vejfond                334.095,18 kr.
I alt                       799.920,82 kr.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – Intet nyt.
Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.
Nyt fra Det Grønne Udvalg (BJ) – BJ orienterede om aktuelle gartneropgaver samt fjernelse af brændbart træ- og grenaffald fra fællesarealet.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

R2 – manglende markering af skel. Afventer forslag fra ejerne.

Eventuel ny høhøster – der er kontakt med en mulig interesseret høhøster.

Anmeldelse fra en grundejer: ’Potentiel risiko for brandfare’ i forbindelse med langvaring placering af fældet træ og grene på fællesarealet. Grundejeren, som har placeret træ og grene, har efter flere henvendelser fra bestyrelsen fjernet det.

Flere henvendelser til bestyrelsen i forbindelse med ønsket om en bådeplads. Der er aftalt en procedure med Bådebroslauget om håndtering af fremtidige henvendelser.

Resultat af urafstemningen om vedtægtsændring vedrørende § 4: 104 grundejere har stemt JA. 1 grundejer har stemt NEJ. Herefter opkræves kontingentet til grundejerforeningen én (1) gang årligt.

Henvendelser fra flere grundejere om Fibias arbejde. IR orienterede om indkomne henvendelser. BJ og KN foretager en vurdering vedrørende eventuelle skader på fællesarealerne.

Gener vedrørende overfladevand – Indledende møde er afholdt med Nielsen & Riisager.

Klage over udsigtshæmmende bevoksning modtaget. Klagen behandles af BJ, IR og MW.

Indkommen post fra 3 grundejere blev drøftet og besvares skriftligt eller mundtligt.

Den nye affaldsordning – Forvaltningen i Næstved Kommune udsender materiale.

Slåning af græs på fællesarealet ud mod Strandgården – er udført.

ST orienterede om ’ansvarlig datahåndtering’ i forbindelse med, at EU’s nye persondataforordning er trådt i kraft.

Datoen for grundejerforeningens Generalforsamling 2019 er fastlagt til søndag 5. maj 2019.

BESLUTNINGSSAGER

Uafsluttet klage over skyggegivende træer. BJ og IR tager kontakt med grundejeren.

Forslag til vedtægtsændring vedr. markering af skel. Medtages på den kommende generalforsamling.

Vurdering af stikvejenes tilstand. Foretages af BJ og KN.

Det blev besluttet, at udgifter til vedligeholdelse af fællesarealet sættes på kommende budgetforslag.

Det blev besluttet, at fremover udsendes kun indkaldelsen til grundejerforeningens generalforsamling til alle medlemmer. Medlemmer, som har opgivet mailadresse til grundejerforeningen, modtager forsat alle udsendelser.

Øvrige medlemmer henvises til opslagstavlerne.

Manglende efterreparation af stamvej. Der fremsendes igen-igen-igen en anmodning til Næstved Kommune.

 

Næste møde: 20. oktober 2018 kl. 9.30.

Referat af bestyrelsesmøde 4. juni 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. juni 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) og suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. april 2018 – godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW) – Foreningens økonomi er uændret i forhold til seneste best.møde.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) og Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Beskæring på grund foretaget umiddelbart inden hegnsynet. Kendelse fra Hegnsynet 18.4.18: Markering af skel henvises til afgørelse ved direkte søgsmål.

Klage over skyggegivende træer: Advokat inddraget – 2 træer fældet. Afgørelse om 3. træ træffes mellem parterne i efteråret.

Delvis beskæring på grund foretaget umiddelbart inden hegnsynet. Kendelse fra Hegnsynet 12.4.18: Deadline for resterende beskæring er 1.8.18.

BESLUTNINGSSAGER

Valg til sekretær: Susanne Teilmann R183 blev valgt.
Valg til bestyrelsens repræsentant i Pumpelauget: Bent Jørgensen R146 blev valgt.
Valg til bestyrelsens repræsentant i Fællesudvalget: Kurt Nielsen R126 blev valgt.
Valg til Det Grønne Udvalg: Bent Jørgensen R146 blev valgt til formand for udvalget. Desuden fortsætter Ida Rostgaard R7. Nyvalg Kurt Nielsen R126.
Ida Rostgaard R7 fortsætter som tovholder vedr. udarbejdelse af lokalplan.
Susanne Teilmann R183 er tovholder vedr. dige/kystbeskyttelse.
Jørgen Bøchmann R135 er tovholder vedr. afvanding.
Anmodning om markering af skel fremsendes via grundejerforeningens advokat.
Sag mellem 2 grundejere vedr. udsigtshæmmende beplantning. Længe-verserende sag om udsigtshæmmende beplantning: Vi håber på et forlig mellem parterne.
Klager over den forgangne høhøst – herunder 2 døde rålam. Muligheden for en anden entreprenør undersøges.
Klage over forløb af årlig ’teknofest’. Klagerne henvises til henvendelse til politiet.
Bestyrelsen retter henvendelse til Nielsen & Risager vedr. generne fra overfladevand.
Klager over samleskab placeret på friarealet for enden af en grund: Næstved Kommune har bestemt ’hvor skabet skal stå’!

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2018

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Reedtzholm.

Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2018

Grundejerforeningens bestyrelse har hermed fornøjelsen at indkalde dig til foreningens ordinære generalforsamling

Søndag 27. maj 2018 kl.10, Smålandshavet Konferencesalen, Alleen 44, Karrebæksminde

10.00 Åbning af Generalforsamling i Grundejerforeningen Reedtzholm 2018, v/ Formand Jørgen Bøchmann
11.00 Kaffepause med kringle, kaffe/te, vand/øl

 1. Valg af tre stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Sonja Nørby R151, Lars Bo Ammitzbøll R49, John Bang Jørgensen R117
 2. Valg af generalforsamlingens dirigent. Bestyrelsen foreslår Peder Sass
 3. Valg af generalforsamlingens referent. Bestyrelsen foreslår Susanne Teilmann
 4. Aflæggelse ved formanden af bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virke i det forløbne år. Til godkendelse.
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab for året 2017 ved kasserer Morten Wilhelmsen. Til godkendelse.
 6. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse.
  1. Vedtægtsændring § 4: Medlemskontingentet betales forud én gange årligt. Der betales medlemskontingent for alle parceller. Medlemskontingentet er sammensat af foreningskontingent og bidrag til pumpelaug og vejfond. Kontingenterne fastsættes af den ordinære generalforsamling som en del af budgettet for regnskabsåret.
  2. Bestyrelsen søger bemyndigelse til at overflytte 300.000 kr. fra Foreningskontoen til Vejfondskontoen til reparation af stikveje.
  3. Bestyrelsen søger bemyndigelse til at afsætte 600.000 kr. til reparation af stikveje i 2019.
  4. Forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at træffe foranstaltninger til afhjælpning af opståede gener i forbindelse med overfladevand efter indhentet rådgivning fra en sagkyndig.
  5. Forslag om, at Grundejerforeningen Reedtzholm tilmelder sig den af kommunen foreslåede renovations-standardordning.
 7. Forelæggelse ved kassereren af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag til kontingent: Kontingentet fastholdes. Til godkendelse.
 8. Valg til bestyrelsen i henhold til Vedtægterne § 6:
  1. Valg af næstformand for 2 år. Susanne Teilmann R183 modtager genvalg.
  2. Valg af kasserer for 2 år. Morten Wilhelmsen R187 modtager genvalg.
  3. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Ida Rostgaard R7 modtager genvalg.
  4. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Kurt Nielsen R126 modtager genvalg.
  5. Valg af 2 revisorer for 1 år.
  6. Valg af én revisorsuppleant for 1 år

Hvert medlem kan højst stemme med 1 fuldmagt.

Vel mødt til generalforsamlingen!

Yderligere materiale (PDF)
Bestyrelsens skriftlige beretning til Grundforeningen Reedtzholms Generalforsamling 27.5.2018
Regnskab 2017 for Grundejerforeningen Reedtzholm. Generalforsamling 27.5.2018
Budgetforslag 2019 – Grundejerforeningen Reedtzholms generalforsamling 27.5.2018

Referat af bestyrelsesmøde 13. marts 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 13. marts 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) samt 1. suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. januar 2018 – Godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW)

Foreningens økonomi pr. 9. marts 2018:
Foreningskonto 482.210,25 kr.
Vejfond 334.095,18 kr.
I alt 816.305,43 kr.

Nyt fra Vandværket (JB) – Problemer omkring tinglysning af sammenlægning med Karrebæk Vandværk. Henvendelse om vandspild.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – seneste nyt om renovationsordning og om dige.

Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

 

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

R 1 Hæk placeret 7m fra skel fjernet for grundejerforeningens regning.

R 2 Berammet hegnsyn udsat på grund af sne.

R 6 – Ny ejer er orienteret om nærliggende vandboring.

R 10 – Anmodning om beskæring af bevoksning i hegn kun delvis imødekommet. Ejeren har fået forlænget fristen til 1. april.

R 38Berammet hegnsyn udsat på grund af sne.

R 38 – Næstved Kommune meddeler – efter at have behandlet en 2 år gammel klage fra bestyrelsen – at der nu er afgivet påbud om oprydning på grunden. Deadline forlænget til 14. marts 2018.

R 79Containeren er flyttet.

R 138Beskæring af bevoksning er påbegyndt.

BESLUTNINGSSAGER

Generalforsamling 2018 – to-do-liste udfyldt. Afklaring af, hvilke medlemmer der i nuværende bestyrelse er på valg. Næstformand, ét medlem, kasserer og én suppleant er alle villige til at modtage genvalg.

R 6 – Dispensationsansøgning fra Allan Rehn vedr. støj fra kommende byggeri er imødekommet.

Henvendelse vedr. reklamering for fibernet. Afvist.

Henvendelse fra Bjørn Therkelsen R 76 om vand fra fællesarealet på grunde, stier og vendeplads. Problematikken omkring overfladevand på hele Reedtzholm drøftet, idet andre grundejere i forbindelse med en tidligere undersøgelse også oplyste at have vandgener. Det drejede sig om ejerne af Reedtzholmvej 121, 180, 181, 182 og 183. Sagen tages op på kommende bestyrelsesmøde.

Kontrol af ejeroversigt. ST og IR.

Genoptagelse af tidligere klage over skyggegivende træer. Vedtaget.

Manglende markering af skel 2 steder. Henvendelse foretages.

Manglende P-pladser på egen grund. Der rettes henvendelse.

Forslag til generalforsamlingen om overflytning af 400.000 kr. fra ’Foreningskonto’ (indestående 482.000 kr.) til ’Vejfondskonto’ (indestående 334.000 kr.). Vedtaget.

Forslag til generalforsamlingen om afsætning af 600.000 kr. til reparation af stikveje. Vedtaget.

Høhøst 2018. BJ tager kontakt.

Forslag til generalforsamlingen om kun én årlig opkrævning af kontingent til grundejerforeningen. Vedtaget.

Regnskab for 2017 og budget for 2019 fremlagt af MW. Godkendt.

DRØFTELSER

Erfaringer fra sidste års generalforsamling? Enkelte justeringer foretages.

Bestyrelsens handlemuligheder ved manglende reaktion på bestyrelsens anmodninger. Flere afsluttede sager, hvori foreningens advokater og Næstved Kommunes forvaltning har været impliceret, viser, at bestyrelsen via Ordensreglementet har gode sanktionsmuligheder.

NÆSTE MØDE

12. april 2018 kl. 17.

Referat af bestyrelsesmøde 6. januar 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 6. JANUAR 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) samt 1. suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. oktober 2017 – Godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW)

Foreningens økonomi pr. 29. december 2017:
Bank 491.790,65 DKK
Vejfond 334.095,18 DKK
I alt 825.885,83 DKK

Kontantkassen er nedlagt og pengene er flyttet til grundejerforeningens almindelige konto.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Vandværket (JB) – Sammenlægningen med Karrebæk Vandværk er nu foretaget – rent juridisk.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – der er Digemøde 27. januar 2017.

Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

 

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

R 2Hæk på fælles parkeringsplads ved R2 er fjernet på grundejerforeningens regning.

R 6 – grusbunke samt bevoksning på fælles parkeringsplads fjernes.

R 38 – fornyet henvendelse til forvaltningen på grund af tiltagende oplag.

R 79 – Container placeret i strid med Ordensreglementet. Foreningen afventer dato for behandling ved Retten i Næstved.

R 122Plankeværk på fællesarealet er fjernet af ejeren.

R 137/138 – Verserende sag om udsigtshæmmende beplantning er udsat, da den forventede beskæring og fældning ikke var foretaget.

To henvendelser fra forvaltningen om partshøring i forbindelse med nabostridigheder blev drøftet.

Skader på stikvej i forbindelse med byggeri er udbedret af byggefirmaet.

2 ulovligt oplagte skydepramme i naturbeskyttet område er fjernet af ejerne efter anmodning.

Rævejagt foretaget. På vort område blev én ræv set – men ikke skudt.

Henvendelse om huller i belægningen på stikvejene. Der udarbejdes en plan for renovering af samtlige stikveje. Arbejdet fremmes mest muligt. Aktuelle større skader repareres snarest muligt.

Ny renovationsordning. Tre valgmuligheder. Der tages stilling på den kommende generalforsamling.

Nabohjælp-skilte er opsat ved de 2 indkørsler til Reedtzholmvej.

Henvendelse til to grundejere om markering af skel mod fællesområde. Anmodningen fremsendes af ’Det Grønne Udvalg’.

Fremtidig form for opkrævning af kontingent til grundejerforeningen. Forslag fremlægges på den kommende generalforsamling.

Efterreparation på stamvejen – af tidligere opgravning fra Næstved Kommune – er foretaget af Næstved Kommune.

BESLUTNINGSSAGER

R 2 – anmodning om hegnssyn fremsendes.

R 38 – anmodning om hegnssyn fremsendes.

R 164Anmodning om beskæring ikke efterkommet. Der sker fornyet henvendelse. Beskæring foretages eventuelt på ejerens regning.

Mulighed for anden entreprenør til græsslåning på fællesarealer. BJ tager kontakt til andre entreprenører.

Næste møde: Torsdag 1. marts 2018 kl. 16 hos IR i Svogerslev.

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2017

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 8. OKTOBER 2017 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) samt 1. suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. juli 2017 – Godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW)

Foreningens økonomi pr. 3. oktober 2017:
Bank 309.220,18 DKK
Vejfond 555.200,47 DKK
Kasse 2.402,00 DKK
I alt 866.822,65 DKK

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Vandværket (JB) – Der udarbejdes p.t. information om konsekvenserne ved sammenlægningen med Karrebæk Vandforsyning. Informationerne udsendes, når de foreligger.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – Intet nyt.

Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

 

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

R 38 – JB og BJ refererede fra et møde i forvaltningen om oplag.

R 51 – Afholdt hegnsyn vedr. opsat hegn viste, at hegnet var lovligt placeret. Det anvendte materiale er dog i strid med Ordensreglementet. Dette ligger dog udenfor Hegnsynets område. Grundejerforeningen foretager sig ikke yderligere i sagen.

R 79 – Opstillet container. Sagen er sendt videre til retslig afgørelse.

Orientering om mægling i forbindelse med klage over skyggegivende træer.

Orientering om igangværende forsøg på mægling i forbindelse med klage over udsigtshæmmende beplantning.

Klage over græsslåning udenfor den fastsatte tid. Klagen viderebragt.

Status over Nabohjælps-projektet. Bestyrelsen indkøber skilte og placerer dem ved indkørslerne til Reedtzholmvej.

Ny affaldsordning forventes igangsat i slutningen af 2018. Der foreligger endnu intet konkret.

 

Orientering om to indbrud – heraf det ene udført ’professionelt’ i et hus, der var sat til salg.

Orientering om henvendelser fra to grundejere, som mener, at bestyrelsen ikke tager sit arbejde tilstrækkelig seriøst.

BESLUTNINGSSAGER

R 117 – Henvendelse angående bekæmpelse af frøspredende ukrudt.

R 122 – Krav til ejer om fjernelse af trævæg fra tidligere carport, som var placeret på fællesarealet.

Henvendelser til to grundejere, hvis beplantninger indskrænker to stier til en bredde på 1,5 m, hvor bredden skulle være 3 m.

Krav til en grundejer, hvis hæk står ca. 4 m inde på en fælles parkeringsplads, om at hækken flyttes, og området reetableres.

Krav til en grundejer, der mangler markering af skel mod fælles parkeringsplads, om opsætning af markering, beskæring/fældning af nogle mindre træer samt fjernelse af en stor busk på fælles parkeringsplads.

Ønske fra en grundejer om, at bestyrelsen går ind i en sag med en for høj bebyggelsesprocent. Ejeren henvises til at søge dispensation i Forvaltningen.

DRØFTELSER

Slåning af tagrør – Enkelte grundejere i første række mod vandet har i årenes løb slået tagrørene ud for egen grund for at få en bedre vandudsigt.

Skiftende bestyrelser – ej heller den nuværende – har blandet sig heri.

Sidste vinter blev der imidlertid slået tagrør udfor en grund, hvor ejeren efterfølgende klagede over det skete. Ydermere modtog bestyrelsen fra anden side en henvendelse om, at de afslåede tagrør fra flere nærliggende grundes engarealer på grund af højvande havde samlet sig i en massiv bunke til skade for plantevæksten.

På baggrund af disse henvendelser så bestyrelsen sig nødsaget til at undersøge hvilke regler, der gælder for slåning af tagrør. Og blandt andet oplyser Næstved Kommune, at følgende gælder: ’Hvis man vil slå rørskov, som ikke tidligere regelmæssigt er slået, vil det kræve en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3. ………. Det afslåede materiale skal fjernes fra området, så det ikke kvæler strand-engsplanterne.’

Næste møde: Lørdag 6. januar 2018 kl. 10 hos ST, Reedtzholmvej 183.

Rettelse af seneste referat: Nærmeste hjertestarter hænger på forsiden af Stølsgården, Enø Kystvej 182.

Referat af bestyrelsesmøde 30. juli 2017

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. JULI 2017 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) samt 1. suppleant Kurt Nielsen (KN)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. juni 2017 – Godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW)

Foreningens økonomi pr. 30. juli 2017:
Bank 309.220,18 DKK
Vejfond 476.288,00 DKK
Kasse 2.402,00 DKK
I alt 787.910,18 DKK

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Nyt fra Vandværket (JB) – ST og BJ orienterede om Plenarmødet i Reedtzholm Vandværk, lørdag 22.07.17, hvor der blev vedtaget en sammenlægning af Reedtzholm og Karrebæk Vandværker. Der udsendes snarest information fra Reedtzholm Vandværk til grundejerne om konsekvenser af sammenlægningen.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – Bestyrelsen opfordrer alle grundejere til at gå ind på hjemmesiden www.fibia.dk/enø, hvor man kan læse mere om, hvordan man får fibernet i sit hus mod betaling. Fristen for tilmelding er 31. august 2017.

Nyt fra Pumpelauget (BJ) – En klage over pumpestøj er løst tilfredsstillende.

 

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

R 6 Anmodning om fjernelse af frøspredende ukrudt (jfr. Ordensreglementet) er ikke

imødekommet. Sagen sendes til foreningens advokat.

R 38 – en repræsentant fra bestyrelsen holder møde med Næstved Forvaltning vedr. oplag på grunden. Det blev besluttet at anmode om et hegnssyn for at få effektueret hegnssynets kendelse fra 2008 og gentaget i 2016.

R 51 – Sagen om den u-indregistrerede autocamper er ikke længere aktuel, da autocamperen nu er indregistreret.

R 79 – Anmodning om fjernelse af opstillet container, delvis på fællesarealet er ikke imødekommet. Sagen overdrages til foreningens advokat.

Bestyrelsen har modtaget en genbo-klage over høje træer på en grund. Træerne skygger for solen hos genboen. Klageren orienteres om, at en juridisk afgørelse på en sådan sag kun kan findes gennem en retssag, som klageren i givet fald skal anlægge.

Nabohjælp-arbejdsgruppen har uddelt materialet i postkasserne. Der placeres Nabohjælp-skilte ved de 2 indkørsler til Reedtzholmvej.

Fællesudvalget ønsker ikke at medvirke til demonstration af hjertestarter.

Find udførlige videoer om anvendelse af hjertestarter her:

Trygfonden: https://www.youtube.com/watch?v=M0NaX99wItw

Falck: https://falck.23video.com/video/11879241/hjertestarter-demonstration

I begge grundejerforeningens udhængsskabe hænger information om, hvor den nærmeste hjertestarter findes. Nærmeste hjertestarter kan også findes via Trygfondens hjertestarter-app, som viser nærmeste hjertestarter, ligegyldigt hvor i Danmark du befinder dig. Nærmeste hjertestarter hænger på forsiden af Strandgården, Enø Kystvej 182. Hjertestarteren er i øvrigt enkel at bruge, da den ’begynder at tale og give udførlig forklaring’ i det øjeblik, den aktiveres.

Drøftelse af høj bevoksning i skellet

Bestyrelsen har besluttet kun at påtale for høje skelbevoksninger, hvis bestyrelsen modtager en klage eller i det tilfælde, hvor ejendommen skal sælges (både ejendomsmægler og grundejer orienteres i givet tilfælde).

Næste møde: Søndag 8. oktober 2017 kl. 9.30 hos Bent, Reedtzholmvej 146.

Formandens Mundtlige Beretning fra generalforsamlingen 2017

Formandens mundtlige beretning for det forgangne år 2016/2017

Perioden siden sidste generalforsamling har været meget positiv – både set med bestyrelsens øjne og for grundejerforeningen som helhed.

Bestyrelsen har fået mange henvendelser, der handler om alt lige fra klager over antallet af rådyr og en galende hane – til klager over for høje træer og for store oplag på grundene.

Bestyrelsen har også fået en 8-10 mails, som udtrykker tak for et eller andet tiltag.

Tak for det!

Den mest synlige ændring ses, når man færdes på stamvejen, er, at en del grimme, forvoksede hække er blevet klippet eller er blevet erstattet af nye hække – og grunde, hvor skellet ikke var markeret, har fået en markering.

Desuden:

 • en del juridiske forhold er blevet afklaret – også til glæde for kommende bestyrelser
 • flere nye projekter, som peger fremad, og som omfatter hele området, er undervejs.
 • Bestyrelsen har fremsendt en del anmodninger til husejere, og det er interessant at bemærke, at kun i enkeltstående tilfælde, har det været nødvendigt at sende en reminder eller foretage andet.

 

En afgørende faktor i det sidste er den handlemulig, der skabes ved at anvende Ordensreglementets bestemmelse, som siger: ”Bestyrelsen kan, efter en efterfølgende rekommanderet henvendelse herom, uden yderligere varsel foretage lovlige sanktioner overfor grundejeren, såfremt det pågældende påbud ikke følges rettidigt”.

Det er en bestemmelse, som forvaltningen ved Næstved kommune i tidligere bestyrelsers tid ofte har henvist til og dermed afvist selv at gribe ind.

I det forløbne år har denne handlemulighed været anvendt i forbindelse med den båd, der i årevis var parkeret på fællesarealet ud for nr. 81.

At grundejerforeningen vandt retssagen var helt fint – at det kom til at koste grundejerforeningen 22.000 kr. i advokatsalær, var prisen.

Af andre sager, hvor bestemmelsen også fandt anvendelse, kan nævnes en del af oprydningen på R 6. Her var det dog kun nødvendigt, at foreningens advokat sendte et forvarsel til brugeren og talte med ejeren.

Det seneste eksempel, som vedrører R 156 og R 159, (samme ejer) er i forbindelse med, at ejeren klippede sin hæk mod fællesarealet og lod afklippet blive liggende. Efter flere forgæves anmodninger blev det fjernet på ejerens regning. Den fremsendte regning blev ikke betalt og sagen gik derefter til inkasso via vor advokat. Regningerne blev dog betalt, inden sagen udviklede sig yderligere.

Fælles for disse tre eksempler er, at de alle har kostet grundejerforeningen penge.

Når bestyrelsen alligevel fører disse sager, skyldes det den præventive virkning, som gerne skulle betyde, at der kommer til at stå større respekt for anmodninger fra kommende bestyrelser med det formål at få området til at se endnu pænere og mere indbydende ud.

————————-

En sag, der har givet anledning til mange både skriftlige og mundtlig henvendelser, drejer sig om R 38.

I sommeren 2016 blev der afholdt fornyet hegnssyn for at få ejeren til at opfylde en afsagt kendelse fra 2008.

Den nye kendelse var en stadfæstelse af den oprindelig kendelse samt en udgift alene til ejeren af grunden. Det sidste er usædvanligt.

De mange af klagerne fra medlemmerne skyldes et massivt oplag af byggemateriale og byggeredskaber på R 38. Sagen har verseret siden 2004 med næsten årlige henvendelser til forvaltningen, som det var/er vanskeligt at få til at gribe ind. Bestyrelsen forventer, at det nu er ved at lykkes.

I deklarationens § 11 stk. 1 står følgende: ”Der må ikke forefindes oplag af nogen art på parcellerne, og disse skal i det hele holdes i ordentlig, ren og ryddelig stand”

Forvaltningen har påtaleretten, men hævder, at den har ret – men ikke pligt – til at gribe ind. Foreningens advokat er af lignende sagsforløb af en anden opfattelse.

Problemstillingen omfatter tillige spørgsmålet om, hvorvidt den megen oplagring af træ udgør en risiko – ikke alene for beboerne, men også for nærliggende naboer –  i tilfælde af, at den p.t. ’hvilende’ pyroman kommer forbi. Forvaltningen kan ikke se noget problem.

Sagskomplekset omfatter også spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en alm. sommerhusgrund eller en grund, som tillige kan opfattes som en grund, der anvendes til erhvervsmæssig formål, ved at der er oplagt træ og navnlig store mængder svært tømmer, plastikrør, bunker af betonfliser – samt er parkeret en rendegraver og andet entreprenør-materiale.

——————————————

Én af de sager, der heller ikke i 2017 fandt sin afslutning, drejer sig om R 122.

Forløbet startede i 2006, og til trods for to skriftlige aftaler i 2010 og 2016 – og to mundtlige aftaler i 2006 og 2015 – er den stadig ikke afsluttet.

Den drejer sig om 3 forhold:

1. en beskæring af en busk. Ikke noget stort problem.

2. et ulovlig byggeri, som for en lille dels vedkommende – sandsynligvis – står på fællesarealet. Allerede i august 2006 gjorde grundejerforeningen ejeren opmærksom på det ulovlige, og der blev indgået en aftale, som ikke blev overholdt, og sagen blev sendt til forvaltningen i Næstved kommune, som pålagde ejeren af fjerne det ulovlige byggeri. I 2010 søgte ejeren om dispensation, som blev afvist af kommunen

3. forhold drejer sig om en flyttet skelpæl. I 2011 blev ejeren og den siddende bestyrelse af en landmåler gjort opmærksom på, at skelpælen var flyttet af en tidligere ejer.

Nuværende ejer har efterfølgende selv igen flyttet skelpælen til trods for, at Udstyknings-lovens § 45, udtrykkelig siger, at en skelpæl kun må placeres af en landmåler.

Ingen kan påstå, at skiftende bestyrelser ikke har udvist tålmodighed og forsøg på at løse problemerne på fredelig vis.

Den nuværende bestyrelse har drøftet situationen og overlader det videre sagsforløb for bygningens vedkommende til Næstved kommune, medens sagen om skelpælen mest hensigtsmæssigt føres via en advokat, idet der ifølge Landsforeningen for fritidshusejere og vor advokat er tale om en politisag.

————————————–

Grundejerforeningen har indkøbt en metaldetektor, som også grundejerforeningens medlemmer – med fører – har haft glæde af – til at finde skelpæle.

Fundne skelpæle har i enkelte tilfælde givet overraskelser i forbindelse med eksisterende byggeri – navnlig, hvor dette viser sig at stå mere eller mindre på fællesarealet.

Advarsel: Lad være med at flytte skelpælene – en optaget skelpæl, må kun genplaceres af en landmåler.

Opdager man at ens bygning står på fællesarealet, er der andre løsningsmuligheder end at fjerne bygningen eller flytte skelpælen.

Med hensyn til hække, der er plantet udenfor skellinjen, har bestyrelsen endnu ikke nogen erfaringer med, om man kan vinde hævd.

Vær opmærksom på, at hæk og buske som skel mod vej/sti ifølge hegnsloven § 11 skal stå ”helt på egen grund”.

——————————————

Diger omkring Enø har været meget drøftet i pressen og i fællesudvalget.

Der er tale om 2 diger. Et havdige fra Klinteby til Svinø med sluseporte og pumpestationer – tidshorisont måske 30 år og en pris på måske 350 millioner.

Og et ”her og nu dige”, som det ikke varer længe at lægge ud. Det omfatter bl.a. området fra broen og langs strandkanten til bakken ved den første indkørsel til Reedtzholm.

Næstved kommune har lagt 700.000 kr. ud til projektarbejdet.

Der vil blive afholdt et borgermøde.

Det mest problematiske ved dette digeprojekt vil blive fordelingen af udgifterne.

Interesserede kan følge sagsforløbet via fællesudvalgets hjemmeside.

Adressen vil i den kommende uge kunne ses på grundejerforenings hjemmeside.

——————–

Noget af det, den nye bestyrelse også skal tage sig af, vil være stillingtagen til en ny renovationsordning fra 2018.

Baggrunden er, at forvaltningen ønsker en mere omfattende sortering.  Den ændrede renovationsordning kan blive forskellig for de enkelte grundejerforeninger.

—————————————-

I 2010 arbejdede Bo Søsted, R 82, for en etablering af fibernet. Nu ser det ud til at lykkes på særdeles fordelagtige vilkår. Det omfatter internet og TV.

Fællesudvalget forsøger at få firmaet til at afholde et orienteringsmøde. Følg med på fællesudvalgets hjemmeside og i pressen.

Nødvendigt begynderantal er 229 for hele øen. Tidshorisont er opgivet til 6 måneder.

——————————–

Et problem, der er ved at melde sig, er vedligeholdelse af stikvejene. Ved R 14 er der ved udkørslen til stamvejen behov for en lidt større reparation. Der er indhentet et tilbud på ca. kr.12.500 kr. (HRJ).

På 4-5 stikveje er der ikke direkte huller i vejen – men fordybninger i belægningen. Bestyrelsen har indhentet tilbud på renovering af den dårligste. Dette tilbud lyder på 64.000 kr.

————————————–

De fleste små vandværker i området er efterhånden gået sammen med Karrebæk Vandværk. Denne mulighed har også været drøftet i bestyrelsen for Reedtzholm Vandværk. En sammenlægning vil give en større forsyningssikkerhed og på længere sigt en billigere pris.

Knasten i forbindelse med sammenlægningen ligger i, at Karrebæk Vandværk har en formue på 8 millioner, og at Reedtzholm Vandværk har en formue på kun 600.000 kr.

Karrebæk Vandværk ønsker, at formuen pr. aftager skal være ens. Dette betyder, at aftagere fra Reedtzholm Vandværk i en periode på 4 år skal foretage en ekstrabetaling på 350 kr. pr. år i alt 1400 kr. Vedrørende m3-prisen foregår der p.t. forhandlinger.

En sammenlægning forventes at finde sted snarest muligt. Den endelig godkendelse finder sted i vandværkets bestyrelse, hvor hver grundejerforening har en repræsentant.

De økonomiske forhandlinger har været hårde, men med Peder Sass som tovholder er det lykkedes at få en god aftale.

Noget helt andet er, om det er en vandværks opgave, at oparbejde en formue på p.t. 8 millioner, som er er anbragt i værdipapirer.

————————————-

Som I kan høre, er der mange udfordringer for den nye bestyrelse.

Jeg vil til slut takke bestyrelsen for et godt samarbejde med møder præget af saglighed og en god tone, og hvor man i de ganske få tilfælde, hvor alle ikke har været enstemmighed, har fundet en fællesnævner.

p.b.v. Jørgen Bøchmann