Forfatterarkiv: webmaster

Referat af bestyrelsesmøde 18. september 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 18. SEPTEMBER 2019 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ)/Formand for Det Grønne Udvalg, Jørgen Bøchmann (JB)/Formand for Grundejerforeningen Reedtzholm, Ida Rostgaard (IR)/Næstformand for Grundejerforeningen Reedtzholm og medlem af Det Grønne Udvalg, og Susanne Teilmann (ST)/Sekretær. IR var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER    

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. juli 2019. Godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 18. september 2019:

Foreningskonto: 421.725,06 DKK
Vejfondskonto:  334.095,18 DKK
Total: 755.820,24 DKK

Nyt fra Fællesudvalget (FU): På Fællesudvalgets møde den 17. august 2019 blev især trafikforholdene på Enø og en fælles lokalplan drøftet.

Nyt fra Pumpelauget: Uændret kontingent.

Nyt fra Det Grønne Udvalg: Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER    

Status på hjertestarter. ST arbejder på sagen.

Indhentning af manglende mailadresser- jævnfør beslutning på Generalforsamlingen 2019 – ST skriver brev til grundejere, hvor foreningen mangler mailadresser og anmoder om at få tilsendt information om mailadresser eller information om ’fritagelse for digital post’.

Status for restancer. 14 restancer.

Status for opkrævning. Kassereren arbejder på udsendelsen af opkrævninger.

Status for henvendelse til Bådebrolauget vedrørende vedtægtsændring. Trods flere henvendelser til laugets formand, har denne ikke reageret.

Klage over manglende vandudsigt afsluttet. Bestyrelsen har forgæves forsøgt at få parterne til at indgå et forlig.

Anmodning om beskæring af bevoksning ved Reedtzholmgården for at skabe større trafiksikkerhed ved udkørsel på Enø Kystvej er imødekommet.

40 cm dybt FIBIA-hul ved vejkant på stikvej. Hullet blev gravet 1. juni 2019. Efter blandt andet politianmeldelse og direkte henvendelse til direktøren for FIBIA, blev hullet endelig lukket 12. september 2019.

Status for ’overfladevand’ – Lyngkilde v/ Søren Jensen. Der indhentes 3 tilbud på arbejdets udførsel. Deadline 23. september 2019.

Fjernelse af armerede indkørsler. Der er ydet rådgivninger og en udsættelse. Der ses allerede nu flere sløjfede indkørsler.

I forbindelse med ’Verdens mindste broløb’ – blandt andet på stamvejen – er der mellem fredag aften og lørdag morgen fjernet 6 godt nedbankede markeringsstolper. Dette gav store problemer for løbets afvikling. Noget tilsvarende skete også i mindre omgang sidste år.

Lokalplan for sommerhusområdet på Enø. Kommunens plan- og erhvervsudvalg har godkendt forslag til ny lokalplan.

Henvendelser vedrørende frøspredende ukrudt på 2 parceller er imødekommet.

4 henvendelser vedrørende beskæringer er imødekommet.

1 henvendelse om beskæring er kun delvist i mødekommet. Ejeren kontaktes igen.

BESLUTNINGSSAGER

Flytning af store sten i nærheden af Vandværket og mod skel til Strandgårdens Grundejerforening. IR og BJ tager kontakt til vognmand.

Henvendelse om legeplads, ST skriver mail til grundejeren og foreslår, at han fremsætter et forslag på den kommende generalforsamling.

Bevoksning på fællesareal ved 2 parceller. BJ og IR kontakter grundejerne.

Foreningens advokat kontaktes løbende i forbindelse med principielle sager.

DRØFTELSER

Efter henvendelse fra en grundejer i en nu afsluttet sag, har bestyrelsen drøftet, om vi skal fortsætte den nuværende praksis med at anmode grundejerne om at beskære ind til skellinjen. Det blev besluttet at fortsætte den nuværende praksis, da løsningen stiller alle lige og er nem at administrere.

Referat af bestyresesmøde 22. juli 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 22. JULI 2019 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Jørgen Bøchmann (JB), Ida Rostgaard (IR), Morten Wilhelmsen
(MW) og Susanne Teilmann (ST). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. juni 2019. Godkendt.

Nyt fra Kassereren: Foreningens økonomi pr. 22. juli 2019:

Foreningskonto kr. 493.058,79
Vejfond               kr. 334.095,18
I alt                      kr. 827.153,97

(14 medlemmer af grundejerforeningen er stadig i restance med indbetaling af kontingent til
grundejerforeningen. De bliver kontaktet i juli måned.)

Nyt fra Fællesudvalget (FU): Intet nyt.

Nyt fra Pumpelauget: Intet nyt.

Nyt fra Det Grønne Udvalg: Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Indhentning af manglende mailadresser. Jævnfør beslutning på Generalforsamlingen 2019 –
foretages af MW og ST.

MW orienterede om kommende opkrævning af restancer og kontingent.

Henvendelse til Bådebrolauget om nye vedtægter er foretaget.

En grundejer har fået fjernet grene placeret på fællesarealet. Regning fremsendes til grundejeren.

Der er foretaget 2 anmodninger om fjernelse af ’frøspredende ukrudt’.

2 anmodninger om fjernelse af bevoksning mellem vej og parcel er efterkommet.

Anmodning af klipning af hæk er efterkommet.

Sten ved indkørsel til stikvej er forsvundet.

Der er sket henvendelse til Næstved Kommunes ’Park og Vej’ vedrørende manglende udsyn ved
udkørsel fra Reedtzholmvej til Enø Kystvej e foretaget. ’Park og Vej’ er gået ind i sagen.

BESLUTNINGSSAGER

Endeligt forslag om afledning af overfladevand fra Søren Jensen, Lyngkilde Rådgivende Ingeniører blev vedtaget. I forbindelse hermed: Forlig om ødelagt stendige blev godkendt. Der er indhentet rådgivning hos foreningens advokat vedrørende kompetence. Susanne Teilmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt, da ST er inhabil.

Klage over grundejer vedrørende ’manglende vandkig’. IR er tovholder og tager kontakt med parterne.

Forslag vedrørende møde om rådyr. Grundejeren foreslås at fremkomme med et forslag på
Generalforsamlingen 2020.

Flere mails modtaget fra en grundejer. MW besvarer.

FJERNELSE AF ARMEREDE BELÆGNINGER SENEST 2020

Grundejerforeningens generalforsamling vedtog år 2014 nedenstående forslag om
fjernelse af armerede belægninger senest år 2020:

’Samtlige armerede belægninger på fællesarealerne skal være fjernet senest 1. januar 2020.
Efter denne dato fjernes de på ejerens regning.’

NB: Forslaget gælder de ikke-lovlige armerede belægninger.

Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2019

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Reedtzholm.

Indkaldelse til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 2019

Grundejerforeningens bestyrelse har hermed fornøjelsen at indkalde dig til foreningens ordinære generalforsamling

Søndag 5. maj 2019 kl.10, Smålandshavet Konferencesalen, Alleen 44, Karrebæksminde

10.00 Åbning af Generalforsamling i Grundejerforeningen Reedtzholm 2018, v/ Formand Jørgen Bøchmann

11.00 Kaffepause med kringle, kaffe/te, vand/øl

DAGSORDEN

 1. Valg af tre stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Sonja Nørby R151, Lars Bo Ammitzbøll R49, John Bang Jørgensen R117.
 2. Valg af generalforsamlingens dirigent. Bestyrelsen foreslår Peder Sass.
 3. Valg af generalforsamlingens referent. Bestyrelsen foreslår Susanne Teilmann.
 4. Aflæggelse ved formanden af bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virke i det forløbne år. Til godkendelse.
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab for året 2018 ved kasserer Morten Wilhelmsen. Til godkendelse.
 6. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse.
  1. Forslag til vedtægtsændring af § 7: Bestyrelsesmedlem i Reedtzholm Vandværk. (Bilag: Vandværk)
  2. Forslag: anskaffelse af en hjertestarter placeret i nærheden af ’Trekanten’ (Bilag: Hjertestarter).
  3. Forslag fra Fællesudvalget om en samlet henvendelse til forvaltningen om en fælles lokalplan for hele Enø. Fællesudvalget er afsender. (Bilag: Fællesudvalget)
  4. Forslag: vedtægtsændring af § 9: fremtidig post fra bestyrelsen til medlemmerne som hovedregel udsendes digitalt (Bilag: Digital Post).
  5. Forslag: ændring af Ordensreglementet vedr. markering af skel. (Bilag: Skel).
  6. Anmodning fra Herlufsholm Gymnastikforening, Orienteringsafdelingen, om opsætning af 1-2 pæle i forbindelse med Natura 2000-ruten på Enø (Bilag: Natura 2000).
  7. Renovering af stikvejene. (Bilag: Tilbud fra NCC og Arkil). Der må forventes yderligere udgifter til f.eks. sprøjtning af græs på vandbanen og eventuelt ekstra-arbejde ved kloakdæksler.
 7. Forelæggelse ved kassereren af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår (2020), herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag til kontingent: Kontingentet fastholdes. Til godkendelse.
 8. Valg til bestyrelsen i henhold til Vedtægterne § 6:
 9. Valg af formand: Jørgen Bøchmann, R135, som modtager genvalg.
 10. Valg af bestyrelsesmedlem: Bent Jørgensen, R146, som modtager genvalg

Valg af bestyrelsessuppleant:

 1. Kurt Nielsen, R126, som modtager genvalg.
 2. Vibeke Holde, R51, som modtager genvalg.

Valg af 2 revisorer:

 1. Bjørn Therkelsen, R76, som modtager genvalg.
 2. Susanne Parbst, R121. Det er endnu ikke afklaret, om Susanne Parbst modtager genvalg.
 3. Valg af én revisorsuppleant for 1 år. Lene Rasmussen, R144, som modtager genvalg.

Hvert medlem kan højst stemme med 1 fuldmagt. Vel mødt til generalforsamlingen!

Yderligere materiale (PDF)

Bestyrelsens Skriftlige Beretning til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Regnskab 2018 for Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
VANDVÆRK Bilag til Grundejerforeningens Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
HJERTESTARTER Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
FU – OVERORDNET TOTAL LOKALPLAN FOR ENØ Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling
DIGITAL POST Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
SKEL Bilag til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
NATURA 2000 BREV til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
NATURA 2000 ENØ-KORT 2018 til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Tilbud fra NCC 2019
Tilbud fra Arkil 2019
Budget 2020 til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Fuldmagt til Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019
Email-adresse venligst, Grundejerforeningen Reedtzholms Generalforsamling 5. maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde 21. marts 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 21. MARTS 2019 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW) og Susanne Teilmann (ST). MW var mødeleder.

Afbud: Ida Rostgaard (IR) og Kurt Nielsen (KN)

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. februar 2019. Godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW): Foreningens økonomi pr. 18.03.2019:

Foreningskonto kr. 535.936,40
Vejfond               kr. 334.095,18
I alt                      kr. 870.031,58

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – Intet nyt.

Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

Nyt fra Det Grønne Udvalg (BJ). BJ orienterede om løbende sager.

BESLUTNINGSSAGER

Regnskab for 2018. Godkendt.

Budget for 2020. Godkendt.

Bestyrelsens Skriftlige Beretning. Godkendt.

Dagsorden til Generalforsamling 2019. Godkendt.

Overfladevand. Tilbud fra Ingeniørfirmaet Lyngkilde om rådgivning. Godkendt. Susanne Teilmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt, da hun er inhabil.

Vedr. ændring af tidligere forslag om beskæring af hegn i skel mod Strandgården. Vedtaget.

Henvendelse fra et tidligere bestyrelsesmedlem om at genoptage en for år tilbage afsluttet sag. Vedtaget. Tovholdere er ST og IR.

Forslag om efterfyldning af jord ved afsluttet drænarbejde. Godkendt.

DRØFTELSER

Henvendelse fra en grundejer vedr. overfladevand og et uheldigt forløb juleaften. Drøftet.

TIL ORIENTERING

Danmarks Naturfredningsforening (DN) skriver:

Søndag 31. marts afholder DN affaldsindsamling over hele landet, og som vanligt samler DN-Næstved også skrald denne dag kl. 10-12.

Vi har valgt at indsamle langs fjorden, da skolerne bl.a. samler ved stranden, og da navnlig vestsiden har modtaget store mængder skrald.

Vores plan er at samle ind fra Lysestøberiet i eng og rørskov på Reedtzholm, og desuden har vi en aftale med Christian Hansen om engen fra Draget og ud mod gården, hvor der også er meget skrald. De, som vil deltage i denne indsamling, mødes og holder med deres biler ved Lysestøberiet, som vi har aftalt med beboerne – men hvis vi er så heldige, at der kommer flere, end der kan holde der, mon så ikke vi kan lave kantparkering på Reedtzholmvej fra vores genbrugsplads og lidt frem efter. Vores erfaring er, at der ikke kommer særlig mange. Man må jo sige, at netop denne indsamling er til glæde og gavn for Reedtzholms beboere.

Med venlig hilsen, Birgitte Essendrop

Referat af bestyrelsesmøde 7. februar 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 7. FEBRUAR 2019 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) og suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. november 2018. Godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW): Foreningens økonomi pr. 17.01.2019:

Foreningskonto kr. 535.936,40
Vejfond               kr. 334.095,18
I alt                      kr. 870.031,58

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – KN orienterede specifikt om cykelruter og generelt om FU’s erfaringer med lokalplaner.

Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

Nyt fra Det Grønne Udvalg (BJ). Der rettes henvendelse om jord-efterfyldning efter nedlægning af dræn.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Orientering om tilbud ved reparation af stikveje. Tilbuddene indgår i materialet til generalforsamlingen 2019.

Store sten liggende i depot. Stenene tilbydes interesserede grundejere. Henvendelse til Bent Jørgensen, tlf. 24 82 79 91.

Henvendelse vedr. Natura 2000-ruten. Fremsættes som forslag på generalforsamlingen 2019.

En grundejer udførte juleaften færdselsmæssig chikane mod et bestyrelsesmedlem med efterfølgende verbal og fysisk chikane på bestyrelsesmedlemmets bopæl. Chikanen blev dog afbrudt, da en anden grundejer kom forbi.

 

Nyt om diget. Desværre intet nyt – det er som om, at projektet er gået lidt i stå fra Næstved Kommunes side.

Fælles beskæring i skellet mod Strandgården. Godkendt.

Beskæring af rodskud på fællesarealet – især ved Reedtzholmgården. Færdiggjort.

Renovationskørsel på stikvejene især på vendepladser. Der rettes henvendelse til Forvaltningen.

Status for jordarbejde – FIBIA. Der rettes henvendelse til FIBIA om efterfyldning af huller.

Grundejers manglende imødekommelse af anmodning om beskæring af bevoksning. Der anmodes om et hegnssyn.

Manglende kontaktoplysninger – til orientering: Kontakten til en grundejer om tyveri på ejendommen blev vanskeliggjort og forsinket, da grundejerforeningen ikke havde mailadresse eller telefonnummer på ejeren (telefonnummeret fandtes heller ikke hos KRAK). Derfor anbefales det, at grundejerforeningen er i besiddelse af enten mailadresse eller telefonnummer på alle grundejere.

Rævejagt – til orientering: Der har været afholdt to rævejagter i 2018/2019. Ved jagten i december 2018 blev der skudt 2 ræve ved Overdrevsgården og på Overdrevet. Ved jagten i januar 2019 var der absolut inden kontakt med ræve – hverken spor, lugt, ekskrementer eller øjenkontakt. De seneste år er alene nedlagt hunræve, hvilket nedsætter tilvæksten med 4-7 dyr det efterfølgende forår.

BESLUTNINGSSAGER

Forslag om indkøb af hjertestarter. Fremsættes som forslag på generalforsamlingen 2019.

Forslag om ændring af Ordensreglementet. Fremsættes som forslag på generalforsamlingen 2019.

DRØFTELSER

To-do-liste for generalforsamlingen 2019 blev gennemgået.

Udkast til Skriftlig Beretning til generalforsamlingen 2019 blev drøftet.

Næste møde: 21. marts

Referat af bestyrelsesmøde 25. november 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 25. NOVEMBER 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) og suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. oktober 2018. Godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW): Foreningens økonomi pr. 19.11.2018

Foreningskonto kr. 416.424,39
Vejfond kr. 334.095,18
I alt kr.750.519,57

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – Hvis de lokale grundejerforeninger ønsker en fælles lokalplan, kan ønsket vedtages på de respektive grundejerforeningers generalforsamlinger, hvorefter FU retter en fælles henvendelse til kommunen.

Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Forsinket opkrævning af kontingent. MW redegjorde for forløbet.

Aftale om høhøst. Aftalerne med Christian Hansen og de offentlige myndigheder er nu underskrevet.

Status på overfladevandsgener. Vedrørende R 180-181-182-183. Forslag og tilbud fra Christian Hansen, Overdrevsgården, godkendt. Arbejdet påbegyndes til foråret 2019. Vedrørende R 121 tages situationen op til foråret.

Rodskud på fællesarealerne især ved Reedtzholmgården. Er nu fjernet.

Ikke-fjernet oplag af grene på fællesarealet. Ejeren anmodes om at fjerne grenene snarest.

Mangelfuld opfølgning på anmodning om beskæring mod vej. To medlemmer får ny henvendelse.

Orientering fra Bådebrolauget modtaget. Kommentarer fremsendes til Bådebrolauget.

Slidlag på stamvej ved R 2/3. Lovet pålægning i oktober ikke foretaget. Beklagelse fra kommunen modtaget. Nyt løfte om færdiggørelse maj/juni 2019.

Ønske om udlån af metaldetektor til anden grundejerforening. Er ikke imødekommet.

Ansøgning om rævejagt den 15.12.2018 og 26.01.2019. Imødekommet.

Tilbud fra NCC om renovering af stikvejene modtaget. Afgørelsen træffes på foreningens generalforsamling.

Tre mails fra samme grundejer omhandlende bl.a. ønske om oplysninger om anden grundejers tidligere afsluttede sager. Brevskriveren henvises til selv at kontakte den pågældende grundejer.

Gener fra overfladevand – forslag til afhjælpning er nu vedtaget og meddelt grundejeren.

Forslag om (citat) ’at man evt. finder en løsning, hvor driften måske kunne blive foretaget af et eksternt professionelt firma på en objektiv måde.’ Brevskriveren henvises til at stille forslaget på den kommende generalforsamling eller indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag om ændring af Ordensreglementet. Drøftet. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde: 7. februar 2019 kl. 15.00.

OBS

For grundejere, der ikke bebor sommerhuset i vinterperioden, skal vi henlede opmærksomheden på, at der kan være risiko for frostsprængning af vandrør.

Ejeren er ansvarlig for vandforbruget ved en sådan frostsprængning, hvis det sker på ejerens side af vandmåleren – og derfor er det en idé at lukke også ved hovedhanen.

I øvrigt henvises til Karrebæk Vandforsynings hjemmeside: https://kvand.dk/

Referat af bestyrelsesmøde 20. oktober 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 20. OKTOBER 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) og suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. juli 2018.

Nyt fra Kassereren (MW): Foreningens økonomi pr. dags dato:

Foreningskonto 403.143,14 kr.
Vejfond 334.095,18 kr.
I alt 737.238,32 kr.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – Intet nyt.
Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

2 klager over manglende fjordkig. I den ene sag er der indgået forlig. I den anden sag er sagen afsluttet.

Klage over skyggegivende træer. Sagen er afsluttet.

Dræning af periodisk sø. Arbejdet er afsluttet.

Asfaltarbejde ved R3. Forventes udført i uge 48.

Anmodning om beskæring af bevoksning ud over skel. Bestyrelsen har fremsendt 4 anmodninger.

Klage over mangelfuldt asfaltarbejde ved R191. Klagen videresendt til NK Forsyning.

Ny ’høhøster’. Aftale indgået med Christian Hansen, Overdrevsgården, Enø. JB og IR fremsender forslag til kontrakt til Christian Hansen.

Status vedr. reparation af stikvejene. BJ og KN orienterede. Tilbud indhentes.

Status vedr. lokalplanen. IR orienterede om indkommet materiale.

Status vedr. dige. NK’s fællesmøde er udsat til november måned.

Status vedr. kontingentopkrævning. Opkrævninger forventes udsendt i uge 48 2018.

Status vedr. overfladevand – Nielsen & Risager. Nielsen & Risager undlod IGEN at fremsende det lovede materiale. Nyt firma kontaktes.

Indgået post fra R181 (3 henvendelser). JB besvarer.

Indgået post fra R143 (2 henvendelser). ST besvarer én henvendelse. JB besvarer den anden henvendelse.

Forslag om tilføjelse til Ordensreglementet vedr. markering af skel mod fællesarealer. Endeligt forslag udarbejdes til næste møde.

Opkrævning af kontingent fremover. Det foreslås, at kontingentet til grundejerforeningen fremover opkræves i august måned.

Forespørgsel fra grundejer om dækning af udgifterne med 1.000 kr. pr. grundejer for affaldsstativer. Henvendelsen kunne ikke imødekommes.

Fjernelse af store sten på arealet ind mod Strandgårdens Grundejerforening og udfor R22.

Det Grønne Udvalg arbejder videre med sagen.

Næste møde: 25. november 2018 kl. 11 hos BJ R146.

Referat af bestyrelsesmøde 24. juli 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 24. juli 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) og suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. april 2018 – godkendt.
Nyt fra Kassereren (MW): Foreningens økonomi pr. dags dato:

Foreningskonto 465.825,64 kr.
Vejfond                334.095,18 kr.
I alt                       799.920,82 kr.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) – Intet nyt.
Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.
Nyt fra Det Grønne Udvalg (BJ) – BJ orienterede om aktuelle gartneropgaver samt fjernelse af brændbart træ- og grenaffald fra fællesarealet.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

R2 – manglende markering af skel. Afventer forslag fra ejerne.

Eventuel ny høhøster – der er kontakt med en mulig interesseret høhøster.

Anmeldelse fra en grundejer: ’Potentiel risiko for brandfare’ i forbindelse med langvaring placering af fældet træ og grene på fællesarealet. Grundejeren, som har placeret træ og grene, har efter flere henvendelser fra bestyrelsen fjernet det.

Flere henvendelser til bestyrelsen i forbindelse med ønsket om en bådeplads. Der er aftalt en procedure med Bådebroslauget om håndtering af fremtidige henvendelser.

Resultat af urafstemningen om vedtægtsændring vedrørende § 4: 104 grundejere har stemt JA. 1 grundejer har stemt NEJ. Herefter opkræves kontingentet til grundejerforeningen én (1) gang årligt.

Henvendelser fra flere grundejere om Fibias arbejde. IR orienterede om indkomne henvendelser. BJ og KN foretager en vurdering vedrørende eventuelle skader på fællesarealerne.

Gener vedrørende overfladevand – Indledende møde er afholdt med Nielsen & Riisager.

Klage over udsigtshæmmende bevoksning modtaget. Klagen behandles af BJ, IR og MW.

Indkommen post fra 3 grundejere blev drøftet og besvares skriftligt eller mundtligt.

Den nye affaldsordning – Forvaltningen i Næstved Kommune udsender materiale.

Slåning af græs på fællesarealet ud mod Strandgården – er udført.

ST orienterede om ’ansvarlig datahåndtering’ i forbindelse med, at EU’s nye persondataforordning er trådt i kraft.

Datoen for grundejerforeningens Generalforsamling 2019 er fastlagt til søndag 5. maj 2019.

BESLUTNINGSSAGER

Uafsluttet klage over skyggegivende træer. BJ og IR tager kontakt med grundejeren.

Forslag til vedtægtsændring vedr. markering af skel. Medtages på den kommende generalforsamling.

Vurdering af stikvejenes tilstand. Foretages af BJ og KN.

Det blev besluttet, at udgifter til vedligeholdelse af fællesarealet sættes på kommende budgetforslag.

Det blev besluttet, at fremover udsendes kun indkaldelsen til grundejerforeningens generalforsamling til alle medlemmer. Medlemmer, som har opgivet mailadresse til grundejerforeningen, modtager forsat alle udsendelser.

Øvrige medlemmer henvises til opslagstavlerne.

Manglende efterreparation af stamvej. Der fremsendes igen-igen-igen en anmodning til Næstved Kommune.

 

Næste møde: 20. oktober 2018 kl. 9.30.

Referat af bestyrelsesmøde 4. juni 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. juni 2018 I GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLM

Tilstede var: Bent Jørgensen (BJ), Ida Rostgaard (IR), Jørgen Bøchmann (JB), Morten Wilhelmsen (MW), Susanne Teilmann (ST) og suppleant Kurt Nielsen (KN). MW var mødeleder.

FASTE ORIENTERINGSSAGER

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. april 2018 – godkendt.

Nyt fra Kassereren (MW) – Foreningens økonomi er uændret i forhold til seneste best.møde.

Nyt fra Fællesudvalget (KN) og Nyt fra Pumpelauget (BJ) – Intet nyt.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER

Beskæring på grund foretaget umiddelbart inden hegnsynet. Kendelse fra Hegnsynet 18.4.18: Markering af skel henvises til afgørelse ved direkte søgsmål.

Klage over skyggegivende træer: Advokat inddraget – 2 træer fældet. Afgørelse om 3. træ træffes mellem parterne i efteråret.

Delvis beskæring på grund foretaget umiddelbart inden hegnsynet. Kendelse fra Hegnsynet 12.4.18: Deadline for resterende beskæring er 1.8.18.

BESLUTNINGSSAGER

Valg til sekretær: Susanne Teilmann R183 blev valgt.
Valg til bestyrelsens repræsentant i Pumpelauget: Bent Jørgensen R146 blev valgt.
Valg til bestyrelsens repræsentant i Fællesudvalget: Kurt Nielsen R126 blev valgt.
Valg til Det Grønne Udvalg: Bent Jørgensen R146 blev valgt til formand for udvalget. Desuden fortsætter Ida Rostgaard R7. Nyvalg Kurt Nielsen R126.
Ida Rostgaard R7 fortsætter som tovholder vedr. udarbejdelse af lokalplan.
Susanne Teilmann R183 er tovholder vedr. dige/kystbeskyttelse.
Jørgen Bøchmann R135 er tovholder vedr. afvanding.
Anmodning om markering af skel fremsendes via grundejerforeningens advokat.
Sag mellem 2 grundejere vedr. udsigtshæmmende beplantning. Længe-verserende sag om udsigtshæmmende beplantning: Vi håber på et forlig mellem parterne.
Klager over den forgangne høhøst – herunder 2 døde rålam. Muligheden for en anden entreprenør undersøges.
Klage over forløb af årlig ’teknofest’. Klagerne henvises til henvendelse til politiet.
Bestyrelsen retter henvendelse til Nielsen & Risager vedr. generne fra overfladevand.
Klager over samleskab placeret på friarealet for enden af en grund: Næstved Kommune har bestemt ’hvor skabet skal stå’!