Referat af bestyrelsesmøde 24. september 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2016
Tilstede var: Jørgen Bøchmann, Freddy Petersen, Bent Jørgensen, Morten Wilhelmsen, Susanne Teilmann

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. juli 2016
Godkendt.
2. Nyt fra Kassereren
Foreningens Økonomi pr. 19.9.2016:
Bank 420.895,40
Vejfond 284.345,18
Kasse 2.401,50
I alt 707.642,08

FASTE ORIENTERINGSSAGER
3. Nyt fra Vandværket
Nyt møde 29.9.16. JB deltager
4. Nyt fra Digeudvalget
Intet nyt.
5. Nyt fra Vandafledningsudvalget
Intet nyt.
6. Nyt fra Fællesudvalget
Der arbejdes videre med bestyrelsens forslag om ændring af deklaration til lokalplan samt om adgang til Overdrevet. Nyt møde 15.10.16. JB deltager.
7. Nyt fra Pumpelauget Generalforsamlingens forslag om ændring af fordelingen er afvist. Nyt møde 1.10.16. BJ deltager.

ØVRIGE ORIENTERINGSSAGER
8. Efterreparation af vej Næstved Kommune har lovet at efterbehandle udførte reparationer.
9. Diverse mindre-væsentlige henvendelser
Orientering blev foretaget.

10. Møde med advokat samt møde med ejer og bruger af R 6
Oprydning på grunden er i gang. Udgiften til advokatbistand for bestyrelsen i denne sag er på 4.375 kr. inkl. moms.
11. Status omkring udsendte anmodninger om beskæringer
Alle anmodninger er blevet fulgt.
12. Orientering om påsat brand på Reedtzholmvej 173
Orientering blev foretaget.

BESLUTNINGSSAGER
13. Henvendelse fra R 76 om dræning fra fællesarealer
Det bliver undersøgt, om drænrørene findes og er intakte. Derefter tages beslutning om videre forløb.
14. Forslag fra R 3 om etablering af en petanquebane
God idé. Forslagsstilleren bliver bedt om at udarbejde et økonomisk overslag og et forslag om banens nøjagtige placering samt størrelse.
15. Henvendelse vedr. oplag på R 38
Bestyrelsen kontakter ejeren.
16. Henvendelse vedr. mulig urigtig skelmarkering
Bestyrelsen bestiller en landmåler for at få afsluttet denne sag én gang for alle.
17. Forslag fra R 82 om ’nabohjælp-ordning’ i forbindelse med pyromanbrand
Bestyrelsen er positivt indstillet. Projektansvarlige skal findes udenfor bestyrelsen.
18. Forslag om skrivelse til R 122
Bestyrelsen kontakter ejeren.
19. Henvendelse fra R 132 (via ejendomsmægler) vedr. skelmarkering og hegn
Bestyrelsen sender brev til ejendomsmægleren.
20. Henvendelse om genboens høje træer
Bestyrelsen kontakter ejeren.
21. Henvendelse om samme høje træer
Bestyrelsen kontakter ejeren.
22. Forslag om indkøb af metaldetektor
Bestyrelsen indkøber metaldetektor til brug ved fremfinding af skelpæle. (BJ og FP)
23. Retningslinjer for udbetalinger til bestyrelsens medlemmer (MW)
Taget til efterretning.